Home » untegorized » Raportul privind birourile: secretar, stare civila, juridic, registru agricol, arhiva, fond funciar

Raportul privind birourile: secretar, stare civila, juridic, registru agricol, arhiva, fond funciar

RAPORT DE ACTIVITATE Privind birourile secretar, stare civila, juridic, registru agricol, arhiva, fond funciar

PETRARU FLORIN  – secretar UAT

PERIOADA : -   AN – 2012

1.   LUCRARI SEDINTE  CONSILIU LOCAL

-  sedinte ordinare   :                            -  12;

-  sedinte extraordinara :                      -    6;

– total sedinte CL – an 2012                -   18;

– proiecte de hotarare initiate in anul 2012             – 132;

– proiecte de hotarare initiate in anul 2012 de Primar  – 132;

– hotarari adoptate in anul 2012                           – 129;

– proiecte de hotarare retrase de pe ordinea de zi         -     3;

– hotarari adoptate si respinse de contencios ca fiind nelegale    -     0;

– neincadrare in termenul prevazut de lege pentru transmitere hotarari  -     0;

– adrese inaintate in urma sedintelor de CL                               – 774;

– dosare incheiate sigilate si arhivate in urma sedintelor de CL        -    18;

  1. REDACTAT , DACTILOGRAFIAT si INAINTAT LA PREFECTURA DISPOZITII PRIMAR an 2012 :

– numarul total al Dispozitiilor emise de Primarul com. Deleni an- 2012  – 1386;

– Dispozitii emise si respinse de contencios ca fiind nelegale                  -      0;

– neincadrare in termenul prevazut de lege pentru transmitere Dispozitiilor   -      0;

– dosare incheiate, sigilate si arhivate cu Dispozitiile primarului an 2012       -      3;

3. REDACTAT, DACTILOGRAFIAT, VERIFICAT CONTRACTE :

– in anul 2012 Primaria comunei Deleni a incheiat un  numar de   43 contracte prestari service, contracte de furnizare, contracte de lucrari – detalii pe fiecare contract in raportul de la compartiment achizitii publice;

  1. SOLUTIONAREA PETITIILOR, SI RASPUNSURI FORMULATE:

-          numarul  petitiilor inregistrate in registrul special al petitiilor si solutionate conform OG 27/2002  – 4 – petitii inaintate catre alkte institutii ale statului;

  1. SEDINTE DE LUCRU ALE COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR:

– datorita problemelor deose cu privire la fondul funciar si a unor cereri de retrocedare care nu au putut fi solutionate decat in sedintele Comisiei de fond funciar , la nivel de comuna in anul 2012 au  fost convocate   6 sedinte ale CLFF Deleni;

– au fost inscrise pe ordinea de zi, si analizate un nr. de 43 cereri care prin complecsitate lor nu puteau fi rezolvate de catre compartimentul fond funciar fara aprobarea CLFF ;

6.    ALEGERI IN ANUL 2012 – organizate la nivel de comuna;

– data de 10.06.2012 – au avut loc alegerile autoritatilor administratiei publice locale;

– data de 29.07.2012 – referendumul privind demiterea Presedintelui Romaniei;

– data de 09.12.2012 – alegerile parlamentare;

Cu privire la organizarea  alegerilor in anul 2012  acestea s-au desfasurat cu respectarea legislatiei in vigoare fara a fi inregistrate incidente.

Documentele constituite in urma alegerilor au fost cusute , numerotate si sigilate ;

Listele electorale permanente sunt tinute si completate la zi asa cum prevede legislatia din domeniu;

7.     COMPARTIMENT  REGISTRUL AGRICOL  – responsabil  inspector Buzamurga Angelica Florica:

– evidenta registrelor agricole la nivel de comuna Deleni este tinuta in format

electronic cat si in registre speciale format hartie( 50 registre fiecare avand un nr. de 100 file) – datorita faptului ca evidenta este tinuta in cele doua formate si responsabil cu acest lucru este o singura persoana ( lipsa de personal) aceasta activitate  si eliberare adeverinte conform documentelor sus mentionate ocupa salariatului peste 75 % din activitate zilnica ;

– ambele forme de inregistrare sunt completate la zi conform normelor in

vigoare      – finele anului 2012;

– eliberare Certificate de Producator pentru anul 2012  un nr. de             –  46  producatori;

– inregistrare in registrul special al contractelor de arenda  an 2012       – 677  contracte

cu mentiunea ca in registrul special de inregistrare a contractelor de arenda  la finele

anului 2012 sunt inregistrate  un numar de 2183 contracte;

– inregistrare in vederea transferului de proprietate prin contracte de vanzare

cumparare  in anul 2012         -   96 contracte;

– intocmit si transmis in sistem electronic programul PAID conform Legii

nr. 260/2008 republicata ( Pool-ul de asigurare impotriva dezastrelor naturale)- o documentatie cu privire la toti proprietarii de cladiri care au obligatia de a incheia asigurari impotriva dezastrelor naturale;

– toate situatiile statistice solicitate de catre DJS- Iasi si DADR- Iasi  au fost

completate si transmise in termenele cerute;

– redactat, dactilografiat si eliberat adeverinte si alte asemenea documente

solicitate de  catre persoane fizice si juridice;

– arhivat toate documentele aferente anului 2011;

8.  COMPARTIMENT JURIDIC  2012 – responsabil secretar:

-  pentru anul 2012 – la nivelul comunei, intrucat  postul de consilier juridic era  vacant, a fost incheiat contract de asistenta si reprezentare  juridica ;

– avem pe rolul instantelor de judecat ( judecatorie, tribunal , curte de apel, inalta curte) un nr de  39 dosare in care Primaria este parte ( reclamant si inculpate);

– din acestea marea majoritate sunt pe probleme de fond funciar;

as mentiona aici dosarele considerate mai importante :

a) – Dosar 32349/299/2099 CLFF Deleni – Stefan Grigore de Fay – Judecatoria Sectorul I Bucuresti constatare nulutate titlu proprietate

b) – Dosar 1802/239/2010 Consiliul Local Deleni – A.N.A.F  in care Primaria Deleni contesta titlulu executoriu cu privire la suma datorata in dosarul SAPARD pana la solutionarea procesului cu dl Furtuna Gheorghe;

c)  – Dosar 8655/245/2011 in care Consiliul Local Deleni este parte in proces cu dl. Furtuna Gheorghe – Curtea de Apel Iasi  – cu privire la  recuperarea sumei de circa 2 miliarde lei vechi – SAPARD

d)  – Dosar 651/239/2012 UAT Deleni – Garda Nationala de Mediu – Tribunalul Iasi Sectia Civila Contencios Administrativ si Fiscal – Recurs cu privire la procesul verbal de contraventie 5000 lei aplicat UAT Deleni;

e)  -Dosar 1235/239/2011 Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate  private asupra terenurilor Deleni – Craciun Gheorghe Ioan Matei, Craciun Constantin Traian – Tribunalul Iasi Sectia Civila – Recurs fond funciar anulare hot com judeteana

f)  – Dosar nr. 10806/99/2005   UAT pentru stabilirea dreptului de proprietate  privata cladiri si teren confom Legii 10/2001- Craciun Gheorghe Ioan Matei, Craciun Constantin Traian – Tribunalul Iasi Sectia Civila – Recurs InaltaCurte de Justitie si Casatie cu privire la cladirile Preventoriu TBC si dispensarul uman.

9. STARE CIVILA  SI CIRPS – responsabil  insp. Creanga Elena

– actul de stare civila este inscrisul care se intocmeste in registrul de stare civila, de catre ofiterul de stare civila sau ofiterul de stare civila – delegate, semnat de acesta si declarant.

– in anul 2012 la compartimentul stare civila s-au intocmit:

– acte de nastere                                   15;

– acte de casatorie                               49;

-acte de deces                                        76;

– eliberate certificate ( nastere, casatorie, deces)         285;

– mentiuni ( nastere, casatorie, deces) inregistrate si operate      375;

transcrieri ale actelor de stare civila             15;

rectificari de acte stare civila ani anteriori 5;

-  solicitari extrase, certificate de la alte localitati      80;

– eliberari anexa 24                                      60;

– conform procesului verbal nr. 14764/ 09.10.2012 la compartimentul stare civila a fost efectuat control de inspectorii din cadrul Directiei Judetene de Evidenta Persoanei Iasi, proces verbal incheiat cu urmatoarea concluzie : activitatea s-a desfasurat si se desfasoara cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

– cu privire la activitatea desfasurata la compartimentul de informare , relatii cu publicul si secretariat (CIRPS), la nivelul institutiei inregistrandu-se in anul 2012 un nr. de 11261 cereri, adrese, alte documente remise catre unitatea noastra de persoane fizice, persoane juridice ,institutii;

10. COMPARTIMENT ARHIVA -  responsabil  ref. CIUBOTARICA DAN

– avand in vedere legislatia in vigoare ( Legea nr. 16/1996 modificata si completata) si  importanta arhivarii documentelor formate in cadrul institutiei, in anul 2012 compartimentul arhiva din cadrul primariei a desfasurat activitati specifice in domeniul arhivei;

– compartimentul a fost verificat de catre inspectorii arhivelor nationale , verificare finalizata printr-un proces verbal cu 15 masuri pentru remedierea unor mici deficiente;

– deficientele constatate prin procesul verbal sus mentionat au fost remediate in termenele stabilite lucru adus la cunostinta si Arhivelor Nationale;

– tot in anul 2012 sa inceput lucrarea de selectionare a arhivei privid scoaterea din arhiva a unor documente care au depasit termenele de pastrare ( documente din compartimentul agricol si contabilitate ), lucrare avizata de catre  Arhivele Nationale Iasi;

11. COMPARTIMENT FOND FUNCIAR  – responsabili ins. Malanca Dan si ref. Davidescu Valeriu

– avand in vedere compartimentul sus mentionat , legile fondului funciar , sentintele judecatoresti definitive si irevocabile si  lipsa de teren ,  cele mai mari probleme la nivel de unitate administrative teritoriala  sunt intampinate cu  intarzierile retocedarilor suprafetelor de teren pentru persoanelor indreptatite si care pana in prezent nu au incheiat un process verbal de punere in posesie;

– motivul acestor intarzieri fiind gestionarea destrul de prost in anii anteriori a documentelor de retrocedare si modul in care s-a realizat punerea in posesie ( lipsa duplicate a documentatiilor inaintate catre OCPI in vederea eliberarii titlurilor de proprietate, lipsa planuri parcelare sau a unei evidente stricte cu punerea in posesie si eliberarea tilurilor de proprietate in anumite tarlale, titluri de proprietate intocmite gresit in proportie de peste 70% fara a fi inregistrat amplasamentul corect), de catre persoanele care au intocmit acestea ( cu mentiunea ca nu erau salariatii Primariei Deleni ,au fost delegati OCPI)

– la nivel de comuna Deleni,  conform legilor fondului funciar, numarul total

de titluri de proprietate de intocmit conform validarilor                     3904;

– titluri de proprietate intocmite si eliberate    pana in prezent           2947;

– titluri de proprietate ramase de  intocmit si eliberat             957;

-  documentatii inaintate la OCPI in vederea eliberarii TP in anul 2012          121;

– titluri proprietate intocmite si eliberate  de catre OCPI in anul 2012           32;

– masuratori efectuate in teren la cererea cetatenilor   in anul 2012        231;

– planuri parcelare firma autorizata cu viza OCPI                         2;

– planuri parcelare salariati primarie fara  viza OCPI          18;

– s-au executat lucrari:

– documentatii in vederea eliberarii de noi titluri de proprietate si refacere documentatii respinse de catre OCPI;

– documentatii cetateni APIA ( blocuri fizice);

– referate catre Comisia Judeteana de Fond Funciar Iasi;

– procese verbale constatare pagube ( la solicitatrea organelor de cercetare)

– raspunsuri judecatorii

– corespondenta persoane fizice si juridice

Exemple de lucrari mai deosebite si nerezolvate in anul 2012:

-          teren solicitat pentru retrocedare de Manastirea Lacuri 15 ha – referat inaintat la CJFF Iasi din luna martie 2012 cu revenire in luna noembrie nu s-a primit raspuns;

-          teren solicitat pentru retrocedare de Biserica Feredeni 17 ha – referat inaintat la CJFF din luna martie 2012 cu revenire in luna noembrie nu s-a primit raspuns;

-          teren solicitat pentru retrocedare de def. BLUMENFELD BARUCH 14,34 ha – referat inaintat la CJFF din luna martie 2012 cu revenire in luna noembrie nu s-a primit raspuns;

-          solicitare punere in posesie cu suprafata de 250 ha teren agricol ( din care aproximativ 50 ha iazuri) pe raza comunei Deleni conform HCJFF Iasi si sentinta civila irevocabila a dl. Stefan Grigore de Fay – inaintat adresa ADS pentru preluare teren si preluare iaz in vederea retrocedarii;

-          solicitare punere in posesie Legea 10/2001 mostenitori Craciun ( documentatie aflata in litigiu pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie) suprafat de teren peste 100 ha, cladiri Preventoriu TBC, dispensar uman, Velnita, moara Deleni.

-          intocmire planuri parcelare;

-          nr. cereri inregistrate in vederea intocmirii documentatiei pentru eliberare titlu proprietate aproximativ 200 in anul 2012 , din care 80% la Legea nr. 247/2005- motivarea privind nerezolvarea cererilor sus mentionate fiind lipsa de teren;

-          la Legea nr. 247/2005 au fost inregistrate un nr.  de 1136 cereri privind solicitarea de teren, cereri solutionate prin Hotarari ale Comisiei Judetene de Fond Funciar Iasi : 534 favorabil si 602 respinse;

-          din evidentele detinute in prezent la nivel de Comisie locale Deleni  necesarul de teren este de 80 ha pentru incheierea punerii in posesie a suprafetelor validate cu exceptia  suprafetelor atribuite prin sentinte civile definitive si irevocabile.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *