Home » untegorized » Raportul Scolii Gimnaziale Poiana pe anul 2012

Raportul Scolii Gimnaziale Poiana pe anul 2012

Scoala Poiana a realizat premisele necesare pentru asigurarea unei pregătiri profesionale de calitate, rolul sau  s-a consolidat în comunitate, şcoala devenind principală instituţie de educaţie.

Obiective Ĺźi ĹŁinte strategice ale politicii educaĹŁionale promovate:

 • Reducerea fenomenului de absenteism , abandon scolar si parasirea timpurie a scolii
 • Monitorizarea evaluarii elevilor
 • Imbunatatirea competentelor de literatie ale elevilor
 • Sprijinirea elevilor in vederea imbunatatirii rezultatelor scolare
 • Asigurarea accesului elevilor la tehnologia moderna de calcul si comunicare
 • Constientizarea parintilor de rolul important pe care il au in procesul instructiv- educativ
 • Valorificarea traditiilor locale , prin dezvoltarea curriculumului la decizia scolii.

Analiza rezultatelor in

anul 2012

În anul şcolar 2012 activitatea didactica s-a desfăşurat în cele 5 corpuri de clădire . Programul şcolii s-a desfăşurat în două schimburi.

In anul 2012 spaţiile de învăţământ au fost reorganizate, renovate, igienizate in permanenta pentru ca activitatea din scoala sa se desfasoare in conditii optime.

Echipa managerială a avut ca priorităţi identificarea şi valorificarea unor surse care au contribuit la îmbunătăţirea bazei materiale şi la acoperirea necesităţilor de ordin educaţional.

Principalele realizări au fost:

 • Finalizare RK la corpl A de  la scoala Slobozia
 • Rezultate obĹŁinute la olimpiade si concursuri Ĺźcolare.
 • Participarea elevilor la diferite activităţi extraĹźcolare, activităţi realizate Ă®n colaborare cu diferiĹŁi parteneri: Biblioteca Comunei Deleni,
 • PoliĹŁia Deleni, Casa de Cultură Hirlau, Scoala Maxut, Locatia Preventoriu , ONG-uri, Biserica, CJAPP IaĹźi, CCD Iasi.
 • RESURSE UMANE

Fără resurse umane, capabile de schimbare şi adaptare, de creativitate şi competenţe profesionale multiple, organizaţiile/instituţiile de orice fel sunt sortite eşecului. Fără prezenţa efectivă a oamenilor care ştiu ce, când şi cum trebuie făcut, e pur şi simplu imposibil ca organizaţiile să-şi atingă obiectivele.

In anul 2012 au fost 29 cadre didactice .

Din totalul numarului de cadre didactice – 97% au fost cadre didactice calificate( 63% titulare ) ,3% in curs de calificare.

In anul scolar 2011-2012 au fost inscrisi un numar 441 de elevi si prescolari, repartizati astfel :106 prescolari repartizati in 4 grupe

335 elevi – 170elevi – cl. I-IV  (8 clase ),  elevi – 165 Cl. V-VIII(8 clase ).

In anul scolar 2012-2013 avem inscrisi  un numar de 462 de elevi si prescolari, repartizati astfel :107 prescolari repartizati in 4 grupe

355 elevi – 177elevi – cl. I-IV  (9 clase ), 178 elevi – Cl. V-VIII (8 clase ).

Nmarul elevilor si prescolarilor a crescut cu 21, neexistand totusi o crestere semnificativa.

Situatia frecventei la ore

Nr. crt Clasa Nr. total absente Nr. absente nemotivate Frecventa la ore % Nr. absente nemotiv.

/ elev

1. I -  IV 332 287 99% 2/elev
2. V- VIII 6335 4758 93% 13/ elev
3. Total 6667 5045 96%

Situatia absenteismului si a disciplinei in scoala este permanent monitorizata de diriginti , director  si analizata in consiliile profesorale , de administratie si constituie tema unor actiuni comune de combatere si prevenire in rindul elevilor.

 • Ø REZULTATELE ELEVILOR

La finele anului 2011-2012.

Clasa Total elevi

ramasi

Total elevi promovati Total elevi corigenti Total elevi repetenti % Abandon
I – IV 170 168 0 2 99%
V – VIII 165 152 14 13 92 % 4
Total 335 320 0 15 96% 4

La sfarsitul semestrului I-2012-2013

Clasa Total elevi

ramasi

Total elevi promovati Total elevi corigenti % Sit sc. neincheiata Abandon
I – IV 177 176 1 99% 0
V –VIII 178 146 25 84 % 2 5
Total 355 322 26

Total -33

93% 2 5

Comparativ cu anul scolar anterior  a crescut numarul  de elevi repetenti , iar rata abandonului scolar s-a mentinut. Avem doar 4 elevi in abandon scolar apartinind invatamintului gimnazial.

Principalele cauze ale abandonului Ĺźcolar:

– elevi care provin din familii ai căror părinĹŁi sunt plecaĹŁi Ă®n străinătate

starea materială precară a familiilor din care provin elevii

– ambii parinti decedati

Starea disciplinara a copiilor

La invatamantul primar nu exista elevi cu nota scazuta la purtare.

La invatamantul gimnazial s-a inregistrat o crestere a elevilor cu note scazute la purtare, comparativ cu anii anterioari , in special datorita absentelor. Notele   sunt intre 9- 6,50 .

Clasa Nr. elevi Nr. elevi cu note scazute la purtare-7-9 % Note sczute la purtare sub 7 %
I-IV 170 0 0 0 0
V- VIII 165 26 7% 5 2%
Total 335 26 7 % 5 2%

Cauzele  care au determinat scăderea notei la purtare:

-absenĹŁe nemotivate;

-conflicte între elevi sau intre profesori- elevi

– indisciplina

Rezultatele elevilor la Evaluarea  Naţionala

Disiplina/

Nr. elevi inscrisi/

prezenti

Tip data Nr. note mai mici de 5 Nr. note intre 5-5.99 Nr. note intre 6- 6.99 Nr. note intre 7-7.99 Nr. note intre 8-8.99 Nr. note intre 9-9.99 Procent de promovabilitate
Limba Romana

27/26

Numeric 10 4 4 6 2 0 16
Procente 39% 15% 15% 23% 7% 0 62%
Matemtica

27/26

Numeric 21 4 1 0 0 0 5
Procente 80% 15% 3% 0% 0 0% 20%
TOTAL

MEDII

Numeric 15 4 3 3 2 0 11
Procente 57% 15% 11% 11% 7% 0 42%

SITUAŢIA CONTINUARII STUDIILOR ABSOLVENŢILOR

ANULUI  ŞCOLAR 2011/ 2012

Total absolvenĹŁi

clasa a VIII-a

Absolvenţi care continuă studiile liceale – liceu teoretic Absolventi care continua studiile liceale – liceu tehnologic Absolv. care nu continua studiile
2009- 2010 –

16 Poiana

3 13 0
2010-2011

59

38 16 5
2011-2012

26

5 18 3

REZULTATE LA OLIMPIADELE SCOLARE

Olimpiadele şcolare urmăresc dezvoltarea competenţelor specifice ale elevilor dezvoltarea creativităţii lor şi nu în ultimul rând identificarea elevilor capabili de performanţă în domenii ştiinţifice sau artistice.

Rezultate deosebite obtinute de elevi:

Rezultate sem I 2012-2013

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire

Creşterea numărului de elevi care participă la olimpiade si concursuri scolare

– Cresterea  numarului de elevi premianti

Mentionam ca inscrierea la fiecare concurs se face pe baza unei taxe de inscriere ( 10 lei, 20 lei) iar elevii adventisti, elevi buni nu participa deoarece concursurile au loc simbata .

 • Ø DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE

Situaţia cadrelor didactice înscrise la susţinerea gradelor didactice pentru anul  2012

Total cadre didactice Cadre didactice înscrise pentru susţinerea:
Def. Grad II Grad I
29- 8 3 IC1 -  1

IC2- 2

IC1- 1

Colocviu 1

Dintre cadrele didactice inscrise la concurs pentru sustinerea de grade didactice,  8 au promovat si 1 coleg nu a promovat examenl de grad.

De asemenea, cadrele didactice din  şcoala sunt permanent preocupate de perfectionare ,participand la cursuri de perfecţionare organizate de CCD Iasi .

Nr. crt Nume curs/ organizator Nr. cadre didactice
1 La un click de educatie moderna 18

 • Ø ASIGURAREA CALITATII IN EDUCATIE

Obiectivul principal a fost planificarea corectă a activităţilor metodice si  sprijinirea  cadrele didactice in inbunatatirea calitatii educatiei. De asemenea, s-a urmărit ca fiecare cadru didactic să-şi întocmească corect şi conform programei toate planificările, avându-se în vedere şi noile reglementări.

Ca metodă de evaluare a lecţiilor, au fost efetuate asistenţe la ore , atat de catre director(40), cat si de membrii CEAC(48) iar cadrele didactice au obtinut calificative de f.b. si b.

Aspecte  ce trebuie imbunatatite:

– corelare intra-si interdisciplinara a cunostintelor

– utilizarea insuficienta a materialelor didactice din dotarea scolii

– notarea ritmică la toate cadrele didactice

-  utilizarea   formelor  diferite de activitate in cadrul lectiilor

– imbinarea metodelor traditionale cu metodele  activ- participative

adecvarea stilului didactic la particularitatile clasei

– gradul scazut de solicitare a elevilor de catre cadrele didactice;

Consiliile Profesorale şi Consiliile de Administraţie. Tematicile C.P. şi C.A.  au  fost  întocmite la timp, iar şedinţele de desfăşurare au fost conform tematicii.

În cadrul C.A  au fost stabilite comisiile de lucru din şcoală, au fost stabilite bursele, au fost analizate si acordate  calificativele cadrelor didactice:    28 FB si 1  B .

Organizarea comisiilor metodice din şcoală

1.Comisia metodica a invatatorilor – responsabil – prof. Acsinte Miluta

2.Comisia diriginĹŁilor si activitati extracurriculare -cons educ. prof. Sova Adrian

3.CEAC-responsabil prof. Acsinte Miluta

4. Limba si Comunicare- respons. Prof. Stache Elena

5. Om si soceitate– respons- prof. Sova Adrian

6. Matematica si stiinte – respons. prof. Dughiri Liliana

7. Educatie fizica si sport si arte – respons. prof. Melinte Bogdan

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

In anul scolar 2010- 2011, membrii comisiei de asigurare a calitatii au efectuat un numar de 48 asistente la ore, finalizate cu    nota 2 – 46, nota 1- 2 cadre didactice. Acest lucru dovedeste ca cei care au fost observati s-au pregatit cu constiinciozitate pentru ore. Sigur ca acest lucru nu inseamna ca toti colegii nostri sunt la fel de bine pregatiti dar demonstreaza eficacitatea acestei comisii in scoala.

In urma fiselor de observatie efectuate  responsabilul CEAC a intocmit Formularele de Monitorizare Interna .

Activitatea la nivelul comisiilor

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar si gimnazial s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECTS,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor.  Activitati ca: serbări şcolare,întâlniri cu colective de elevi din şcoală şi din afara şcolii în vederea schimbului de experienţă,şedinte comune cu părinţii şi elevii, comemorări, vizite la bibliotecă, muzee, organizarea de expoziţii pe diferite teme,concursuri între clase pe teme de circulaţie sau sanitare, etc .au fost desfăşurate de  toate colectivele de elevi .

 • Ø Activităţi educative extraĹźcolare– au fost implicate toate cadrele

didactice ale unităţii şcolare, prescolarii, elevii, părinţii şi factorii de decizie în viaţa cultural-artistică şi sportivă a comunităţii.

Elevii claselor primare au fost implicati in marcarea diferitelor evenimente importante : Ziua Nationala a Romaniei, Nasterea Domnului, Dor de  Eminescu , Dragobetele saruta fetele, 8 Martie, Ziua mondiala a protectiei apelor( concurs eloevii cl. V-VIII), Ziua padurii si a pamantului, Ziua eroilor,

–  Balul de 1 iunie- prof. coordonator Sova Adrian,

– Ziua internationala a mersului pe jos- octombrie 2012, prof., Hriscu Mihaela, Melinte Bogdan

Sarbatorim Haloween-ul- cl/ I-VIII – coordonator- prof. Sova Adrian

-         Ziua Nationala a Romaniei– activitate in  parteneriat cu Biserica Poiana si Slobozia- coordonator inv. Tapusa Elena , preot Tapusa Mircea, prof. Gheorghian Alina

-         Ziua padurii si a pamantului – prof. Calinescu C-tin prof. Rionesei Magdalena

-         Ziua Mondiala a tolerantei-coord. Prof. Hriscu Mihaela

-         Dor de Eminescu – expozitie de desene cl. I-IV

– recital de poezii – prof. coordonatori- Prof. Stache Elena , Amargheoalei Eugen si Stancic Alina

Expozitie de icoane – Sfanta Parascheva -  coordonator prof. Gaina Ana Florentina ,

 • Excursie – decembrie – Cheile Bicazului –coordonator prof. Amargheoalei Eugen-elevii cl. VII Poiana
 • In vacanta din luna noiembrie s-a organizat o excursie tematica cu toti elevii claselor I-IV Slobozia  pe ruta Slobozia- Targu Neamt, excursie sponsorizata de Primaria Deleni;
 • Datini si obiceiuri – elevii au organizat un spectacol dedicat obiceiurilor româneĹźti din această perioadă a anului, dorind să surprindă necesitatea menĹŁinerii tradiĹŁiilor poporului român, Ă®n condiĹŁiile integrării României Ă®n marea familie a popoarelor europene. Elevii au fost coordonaĹŁi de profesorii diriginti , invatatori si edcatoare.
 • Ø PARTENERIATE SI PROIECTE COMUNITARE

În activitatea sa, Scoala cu clasele I-VIII Poiana colaborează cu diferiţi parteneri:

– Primăria Ĺźi Consiliul Local Deleni;

-Biserica Poiana si Slobozia,

– Biblioteca comunei Deleni,

– Scoala  Alexandru Vlahuta Iasi

– Casa de Cultura Hirlau

Casa Corpului Didactic IaĹźi;

-Inspectoratul Ĺžcolar al JudeĹŁului Ia Ĺźi;

– Centrul Pilot de Invatare si evaluare COMPER

– Scoala Poiana – Scoala Sl. Vlahuta- Iasi- Prietena mea biblioteca

-Acord parteneriat- Scoala Poiana – Scoala Deleni –Activitati extracurriculare

– Scoala Maxut,

-Sc. PetruRares Hirlau

-Petru Rares Beclean – Bistrita Nasaud

– Sc .Nicolae Tonita- Constanta

-Protocol de colaborare- Politia Deleni- scoala Poiana –Activitati extracurriculare.

Actiuni de voluntariat

-        elevii Scolii Poiana  , însoţiţi de prof.Stanciuc  Alina , Sova Adrian, au prezentat un spectacol de colinde la Centrul de asistenţă persoane cu handicap Hîrlău, înmânând şi pachete cu dulciuri, cumpărate din sumele donate de elevii si profesorii şcolii.

-        Daruieste fiecari copil o jucarie – jucarii aduse de elevii din Poiana si donate copiilor de la Preventoriu  Deleni- coordonatori- prof. Hriscu Mihaela, Stanciuc Alina, Sova Adrian

-        In perioada 4-8 august 2012- in parteneriat cu biserica Poiana , sub indrumarea d-nei inv, Tapusa Elena , a parintelui paroh- Tapusa Mircea s-a organizat tabara de pictura religioasa ( zi)«  Lumina si culoare « la care au participat un numar de 70 de copii , in cadrul careia s-au realizat pictura pe oale de lut, oale de lut, pictura de icoane pe lemn.

– Sedintele Consiliului Reprezentativ al parintilor s-au desfasurat conform graficului, implicarea unor parinti lasand de dorit…

Serviciul pe şcoală. Este constituiă comisia responsabilă cu serviciul pe şcoală. L a acest capitol suntem tributari, în sensul că nu toate cadrele didactice respecta R.O.I. ,  nu îşi efectuează serviciul in şcoală

 • Ø Principalele surse de finanĹŁare ale Ĺźcolii au fost :
 • FinanĹŁare de la bugetul local;
 • Finantarea de la bgetul de stat

Bugetul local

 1. Cheltuieli de personal –buget aprobat-653150 lei

-plati efectuate- 646877 lei

-disponibil-6273 lei

Specificam ca naveta cadrelor didactice a fost integral platita

cu sume asigurate de catre Consilil Local Deleni.

 1. Bunuri si servicii- buget aprobat- 94520 lei

plati efectuate- 94520 lei

Fondurile alocate au fost asigurate de Bugetul de stat conform Metodologiei standard/elev/prescolar si a fost utilizate astfel :

– Utilitati – 44540

– Lemne de foc+taiat+transport- 10.062 lei

– Evaluare psihologica- 375 lei

– Materiale pentru intretinere si functionare, reparatii curente-15.028 lei

– Camere web-( componente si instalare)- 624 lei

-  Amenajare clasa pregatotiare -5178 lei

– Achizitionare si montare sistem antiefractie Slobozia- 2.997 lei

– Racordare la curent trifazat Slobozia- 13.511 lei  –

-2480 lei- proiect avizat EON

– 6282 lei- paratrasnet si lucrari exteriioare

– 3949 lei – taxe EON + 800 lei conectare la stalp

– La 31 .12.2012 , unitatea nu se inregistreaza cu datorii catre furnizorii de materile, prestari servicii  reparatii curente.

III. Burse – 9000 lei

IV.Cheltieli de capital  – 60.000 lei

Suma a fost asigurata de la Consilil Local Deleni si a fost utilizata pentru finalizare  corp A de scoala Slobozia- reparatii capitale, instalatie termica, instalatie electrica,lucrari incepte in 2009.

Buget de stat ( sume nederlate prin bugetul local )

-         I. Cheltuieli de personal – 1478 lei – plata cadrelor didactice care au participat la examenele nationale.

-         II. Bunuri si servicii- 7650 lei – camera web pentru examenele nationale (450 lei) si mobilier clasa pregatitoare (7200 lei).

Concluzii

Puncte tari:

 • Finalizarea RK-ului la Scoala Slobozia
 • Finalizarea Ă®n termen a pregătirilor pentru Ă®nceperea anului;
 • Aviz sanitar pentru toate locatiile
  • O bună relaĹŁie a Ĺźcolii cu primăria , poliĹŁie, ISJ Iasi a contribuit la realizarea obiectivelor politicilor educaĹŁionale.
  • ExistenĹŁa a 2  laboratoare de informatică(30 calclatoare) , 2 biblioteci si 2 cabinete de biologie- fizica- chimie.
  • Utilizarea  tehnologiei moderne de comunicare Ĺźi informare;
  • Dotarea cu echipamente moderne de birotică( imprimante,laptop, videoproiector, fax,).
  • ExistenĹŁa documentelor de proiectare didactică;
  • Organizarea orelor, atmosfera din clasă Ĺźi relaĹŁiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul de predare-Ă®nvăţare-evaluare;
  • Manualele scolare si rechizitele au fost procurate in timp util.
  • Programul “Cornul si laptele “ s-a desfasurat fara probleme pe parcursul semetrului I
  • Programul Euro 200- au fost 21 elevi care au beneficiat de calculatoare gratuite de la Guvernul Romaniei
  • Utilizarea unei  game variate de instrumente de evaluare, Ă®mbinând eficient mijloacele de evaluare tradiĹŁională, cu cele alternative Ĺźi vizând evaluarea competenĹŁelor elevilor, pe baza descriptorilor de performanţă.

PUNCTE SLABE

 • Lipsa unui teren de sport la Scoala Poiana si amenajarea unui teren de educatie fizica la structura Slobozia
 • Nefinalizarea RK inceput la Gradinita Poiana si Slobozia
 • Slaba preocupare a unor cadre didactice Ă®n alegerea de  teme diferenĹŁiate parĹŁial sau total conform nevoilor Ĺźi aptitudinilor specifice ale elevilor..
 • Lipsa spaĹŁiilor destinate depozitării Ĺźi păstrării de material didactic
 • Neimplicarea parintilor in educatia copiilor

DIRECTOR,

PROF. HRISCU MIHAELA


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *