Home » Anunturi » Anunt participare la Licitatie deschisa pentru concesionare bunuri

Anunt participare la Licitatie deschisa pentru concesionare bunuri

Consiliul local  Deleni , judetul Iasi ,telefon/fax:0232.732070

Concesioneaza prin licitatie publica deschisa cu selectie de oferte:

– Teren Ă®n suprafaţă de 47437,09m.p. Ă®mpărĹŁită Ă®n 53 loturi ,situate Ă®n intravilan  Deleni ,cu destinaĹŁie  construcĹŁii de locuinĹŁe pt.cetăţenii din  com Deleni sau prin excepĹŁie pentru cei care demonstrează că au un loc de muncă Ă®n com.Deleni Ĺźi doresc să se stabilească aici.

Închiriază un spaţiu în suprafaţă de 10,95m.p. pentru o magazie , în satul Feredeni com.Deleni.

Documentaţiile  de atribuire se pot achizitiona de la sediul

Primariei Deleni , compartimentul achizitii publiceîncepînd cu data de 09.04.2014 Persoana de contact:Elena Niţă

Data limita de primire a solicitărilor de clarificări:18.04.2014 ora 16.00

Data limita de depunere a ofertelor este 25.04.2014 ora 16.00 la Primaria Deleni

Ofertele se vor deschide la data de  30.04.2014  ora 10.00. la sediul Primariei Deleni.

Eventualele contestatii se vor depune in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat la Tribunalul Iasi , str.Atanasie Panu nr.25,telefon 0232 / 260600,fax:0232 / 260411;

Anuntul a fost transmis spre publicare pentru data de 08.04.2014

PRIMAR                                                                                 INSP.SUP

EC.DUMITRU PRIGOREANU                                           ING.ELENA NITA


1.Informaţii generale privind concendentul :Consiliul local  Deleni cu sediul în sat Deleni com. Deleni  jud. Iaşi  cod fiscal 4541203 , loc.Deleni telefon / fax 0232.732070 /0232722043 ,persoana de contact:Niţă Elena

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: Teren în suprafaţă de 47437,09m.p. împărţită în 53 loturi ,situate în intravilan  Deleni ,cu destinaţie  construcţii de locuinţe pt.cetăţenii din  com Deleni sau prin excepţie pentru cei care demonstrează că au un loc de muncă în com.Deleni şi doresc să se stabilească aici.

3. InformaĹŁii privind documentaĹŁiile de atribuire:

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:Documentaţiile de atribuire se pot achiziţiona  de la sediul Primăriei Deleni printr-o solicitare scrisă sau verbală , începînd cu data de 09.04.2014

3.2 Denumirea si adresa compartimentului din cadrul concendentului , de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Achiziţii publice din cadrul Primăriei com.Deleni – persoana de contact:Niţă Elena.

3.3 Costul documentaţiei de atribuire :documentaţia de atribuire este gratuită.

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificarilor :clarificările se pot solicita pînă la data limită de 18.04.2014 ora 16.00

4.InformaĹŁii privind ofertele;

4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 25 .04.2014 ora 14.00

4.2. Adresa la care se depun ofertele: Primăria comunei Deleni sat Deleni , jud.Iaşi

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinta publică de deschidere a ofertelor : 30.04.2014 ora 10.00  ,  la sediul Primăriei com.Deleni

6. Denumirea , adresa , numărul de telefon a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:eventualele contestaţii se vor depune in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat , la Tribunalul Iaşi  str.Atanasie Panu nr.25 telefon 0232 / 260600 fax:0232 / 260411;

7.Data transmiterii anunţului de licitatie , în vederea publicării: 08.04.2014

PRIMAR                                                                                 INSP.

EC.DUMITRU PRIGOREANU                                           ING.ELENA NiŢĂ


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *