Home » untegorized

Category Archives: untegorized

Raportul privind birourile: secretar, stare civila, juridic, registru agricol, arhiva, fond funciar

RAPORT DE ACTIVITATE Privind birourile secretar, stare civila, juridic, registru agricol, arhiva, fond funciar

PETRARU FLORIN  – secretar UAT

PERIOADA : -   AN – 2012

1.   LUCRARI SEDINTE  CONSILIU LOCAL

-  sedinte ordinare   :                            -  12;

-  sedinte extraordinara :                      -    6;

– total sedinte CL – an 2012                -   18;

– proiecte de hotarare initiate in anul 2012             – 132;

– proiecte de hotarare initiate in anul 2012 de Primar  – 132;

– hotarari adoptate in anul 2012                           – 129;

– proiecte de hotarare retrase de pe ordinea de zi         -     3;

– hotarari adoptate si respinse de contencios ca fiind nelegale    -     0;

– neincadrare in termenul prevazut de lege pentru transmitere hotarari  -     0;

– adrese inaintate in urma sedintelor de CL                               – 774;

– dosare incheiate sigilate si arhivate in urma sedintelor de CL        -    18;

 1. REDACTAT , DACTILOGRAFIAT si INAINTAT LA PREFECTURA DISPOZITII PRIMAR an 2012 :

– numarul total al Dispozitiilor emise de Primarul com. Deleni an- 2012  – 1386;

– Dispozitii emise si respinse de contencios ca fiind nelegale                  -      0;

– neincadrare in termenul prevazut de lege pentru transmitere Dispozitiilor   -      0;

– dosare incheiate, sigilate si arhivate cu Dispozitiile primarului an 2012       -      3;

3. REDACTAT, DACTILOGRAFIAT, VERIFICAT CONTRACTE :

– in anul 2012 Primaria comunei Deleni a incheiat un  numar de   43 contracte prestari service, contracte de furnizare, contracte de lucrari – detalii pe fiecare contract in raportul de la compartiment achizitii publice;

 1. SOLUTIONAREA PETITIILOR, SI RASPUNSURI FORMULATE:

-          numarul  petitiilor inregistrate in registrul special al petitiilor si solutionate conform OG 27/2002  – 4 – petitii inaintate catre alkte institutii ale statului;

 1. SEDINTE DE LUCRU ALE COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR:

– datorita problemelor deose cu privire la fondul funciar si a unor cereri de retrocedare care nu au putut fi solutionate decat in sedintele Comisiei de fond funciar , la nivel de comuna in anul 2012 au  fost convocate   6 sedinte ale CLFF Deleni;

– au fost inscrise pe ordinea de zi, si analizate un nr. de 43 cereri care prin complecsitate lor nu puteau fi rezolvate de catre compartimentul fond funciar fara aprobarea CLFF ;

6.    ALEGERI IN ANUL 2012 – organizate la nivel de comuna;

– data de 10.06.2012 – au avut loc alegerile autoritatilor administratiei publice locale;

– data de 29.07.2012 – referendumul privind demiterea Presedintelui Romaniei;

– data de 09.12.2012 – alegerile parlamentare;

Cu privire la organizarea  alegerilor in anul 2012  acestea s-au desfasurat cu respectarea legislatiei in vigoare fara a fi inregistrate incidente.

Documentele constituite in urma alegerilor au fost cusute , numerotate si sigilate ;

Listele electorale permanente sunt tinute si completate la zi asa cum prevede legislatia din domeniu;

7.     COMPARTIMENT  REGISTRUL AGRICOL  – responsabil  inspector Buzamurga Angelica Florica:

– evidenta registrelor agricole la nivel de comuna Deleni este tinuta in format

electronic cat si in registre speciale format hartie( 50 registre fiecare avand un nr. de 100 file) – datorita faptului ca evidenta este tinuta in cele doua formate si responsabil cu acest lucru este o singura persoana ( lipsa de personal) aceasta activitate  si eliberare adeverinte conform documentelor sus mentionate ocupa salariatului peste 75 % din activitate zilnica ;

– ambele forme de inregistrare sunt completate la zi conform normelor in

vigoare      – finele anului 2012;

– eliberare Certificate de Producator pentru anul 2012  un nr. de             –  46  producatori;

– inregistrare in registrul special al contractelor de arenda  an 2012       – 677  contracte

cu mentiunea ca in registrul special de inregistrare a contractelor de arenda  la finele

anului 2012 sunt inregistrate  un numar de 2183 contracte;

– inregistrare in vederea transferului de proprietate prin contracte de vanzare

cumparare  in anul 2012         -   96 contracte;

– intocmit si transmis in sistem electronic programul PAID conform Legii

nr. 260/2008 republicata ( Pool-ul de asigurare impotriva dezastrelor naturale)- o documentatie cu privire la toti proprietarii de cladiri care au obligatia de a incheia asigurari impotriva dezastrelor naturale;

– toate situatiile statistice solicitate de catre DJS- Iasi si DADR- Iasi  au fost

completate si transmise in termenele cerute;

– redactat, dactilografiat si eliberat adeverinte si alte asemenea documente

solicitate de  catre persoane fizice si juridice;

– arhivat toate documentele aferente anului 2011;

8.  COMPARTIMENT JURIDIC  2012 – responsabil secretar:

-  pentru anul 2012 – la nivelul comunei, intrucat  postul de consilier juridic era  vacant, a fost incheiat contract de asistenta si reprezentare  juridica ;

– avem pe rolul instantelor de judecat ( judecatorie, tribunal , curte de apel, inalta curte) un nr de  39 dosare in care Primaria este parte ( reclamant si inculpate);

– din acestea marea majoritate sunt pe probleme de fond funciar;

as mentiona aici dosarele considerate mai importante :

a) – Dosar 32349/299/2099 CLFF Deleni – Stefan Grigore de Fay – Judecatoria Sectorul I Bucuresti constatare nulutate titlu proprietate

b) – Dosar 1802/239/2010 Consiliul Local Deleni – A.N.A.F  in care Primaria Deleni contesta titlulu executoriu cu privire la suma datorata in dosarul SAPARD pana la solutionarea procesului cu dl Furtuna Gheorghe;

c)  – Dosar 8655/245/2011 in care Consiliul Local Deleni este parte in proces cu dl. Furtuna Gheorghe – Curtea de Apel Iasi  – cu privire la  recuperarea sumei de circa 2 miliarde lei vechi – SAPARD

d)  – Dosar 651/239/2012 UAT Deleni – Garda Nationala de Mediu – Tribunalul Iasi Sectia Civila Contencios Administrativ si Fiscal – Recurs cu privire la procesul verbal de contraventie 5000 lei aplicat UAT Deleni;

e)  -Dosar 1235/239/2011 Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate  private asupra terenurilor Deleni – Craciun Gheorghe Ioan Matei, Craciun Constantin Traian – Tribunalul Iasi Sectia Civila – Recurs fond funciar anulare hot com judeteana

f)  – Dosar nr. 10806/99/2005   UAT pentru stabilirea dreptului de proprietate  privata cladiri si teren confom Legii 10/2001- Craciun Gheorghe Ioan Matei, Craciun Constantin Traian – Tribunalul Iasi Sectia Civila – Recurs InaltaCurte de Justitie si Casatie cu privire la cladirile Preventoriu TBC si dispensarul uman.

9. STARE CIVILA  SI CIRPS – responsabil  insp. Creanga Elena

– actul de stare civila este inscrisul care se intocmeste in registrul de stare civila, de catre ofiterul de stare civila sau ofiterul de stare civila – delegate, semnat de acesta si declarant.

– in anul 2012 la compartimentul stare civila s-au intocmit:

– acte de nastere                                   15;

– acte de casatorie                               49;

-acte de deces                                        76;

– eliberate certificate ( nastere, casatorie, deces)         285;

– mentiuni ( nastere, casatorie, deces) inregistrate si operate      375;

transcrieri ale actelor de stare civila             15;

rectificari de acte stare civila ani anteriori 5;

-  solicitari extrase, certificate de la alte localitati      80;

– eliberari anexa 24                                      60;

– conform procesului verbal nr. 14764/ 09.10.2012 la compartimentul stare civila a fost efectuat control de inspectorii din cadrul Directiei Judetene de Evidenta Persoanei Iasi, proces verbal incheiat cu urmatoarea concluzie : activitatea s-a desfasurat si se desfasoara cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

– cu privire la activitatea desfasurata la compartimentul de informare , relatii cu publicul si secretariat (CIRPS), la nivelul institutiei inregistrandu-se in anul 2012 un nr. de 11261 cereri, adrese, alte documente remise catre unitatea noastra de persoane fizice, persoane juridice ,institutii;

10. COMPARTIMENT ARHIVA -  responsabil  ref. CIUBOTARICA DAN

– avand in vedere legislatia in vigoare ( Legea nr. 16/1996 modificata si completata) si  importanta arhivarii documentelor formate in cadrul institutiei, in anul 2012 compartimentul arhiva din cadrul primariei a desfasurat activitati specifice in domeniul arhivei;

– compartimentul a fost verificat de catre inspectorii arhivelor nationale , verificare finalizata printr-un proces verbal cu 15 masuri pentru remedierea unor mici deficiente;

– deficientele constatate prin procesul verbal sus mentionat au fost remediate in termenele stabilite lucru adus la cunostinta si Arhivelor Nationale;

– tot in anul 2012 sa inceput lucrarea de selectionare a arhivei privid scoaterea din arhiva a unor documente care au depasit termenele de pastrare ( documente din compartimentul agricol si contabilitate ), lucrare avizata de catre  Arhivele Nationale Iasi;

11. COMPARTIMENT FOND FUNCIAR  – responsabili ins. Malanca Dan si ref. Davidescu Valeriu

– avand in vedere compartimentul sus mentionat , legile fondului funciar , sentintele judecatoresti definitive si irevocabile si  lipsa de teren ,  cele mai mari probleme la nivel de unitate administrative teritoriala  sunt intampinate cu  intarzierile retocedarilor suprafetelor de teren pentru persoanelor indreptatite si care pana in prezent nu au incheiat un process verbal de punere in posesie;

– motivul acestor intarzieri fiind gestionarea destrul de prost in anii anteriori a documentelor de retrocedare si modul in care s-a realizat punerea in posesie ( lipsa duplicate a documentatiilor inaintate catre OCPI in vederea eliberarii titlurilor de proprietate, lipsa planuri parcelare sau a unei evidente stricte cu punerea in posesie si eliberarea tilurilor de proprietate in anumite tarlale, titluri de proprietate intocmite gresit in proportie de peste 70% fara a fi inregistrat amplasamentul corect), de catre persoanele care au intocmit acestea ( cu mentiunea ca nu erau salariatii Primariei Deleni ,au fost delegati OCPI)

– la nivel de comuna Deleni,  conform legilor fondului funciar, numarul total

de titluri de proprietate de intocmit conform validarilor                     3904;

– titluri de proprietate intocmite si eliberate    pana in prezent           2947;

– titluri de proprietate ramase de  intocmit si eliberat             957;

-  documentatii inaintate la OCPI in vederea eliberarii TP in anul 2012          121;

– titluri proprietate intocmite si eliberate  de catre OCPI in anul 2012           32;

– masuratori efectuate in teren la cererea cetatenilor   in anul 2012        231;

– planuri parcelare firma autorizata cu viza OCPI                         2;

– planuri parcelare salariati primarie fara  viza OCPI          18;

– s-au executat lucrari:

– documentatii in vederea eliberarii de noi titluri de proprietate si refacere documentatii respinse de catre OCPI;

– documentatii cetateni APIA ( blocuri fizice);

– referate catre Comisia Judeteana de Fond Funciar Iasi;

– procese verbale constatare pagube ( la solicitatrea organelor de cercetare)

– raspunsuri judecatorii

– corespondenta persoane fizice si juridice

Exemple de lucrari mai deosebite si nerezolvate in anul 2012:

-          teren solicitat pentru retrocedare de Manastirea Lacuri 15 ha – referat inaintat la CJFF Iasi din luna martie 2012 cu revenire in luna noembrie nu s-a primit raspuns;

-          teren solicitat pentru retrocedare de Biserica Feredeni 17 ha – referat inaintat la CJFF din luna martie 2012 cu revenire in luna noembrie nu s-a primit raspuns;

-          teren solicitat pentru retrocedare de def. BLUMENFELD BARUCH 14,34 ha – referat inaintat la CJFF din luna martie 2012 cu revenire in luna noembrie nu s-a primit raspuns;

-          solicitare punere in posesie cu suprafata de 250 ha teren agricol ( din care aproximativ 50 ha iazuri) pe raza comunei Deleni conform HCJFF Iasi si sentinta civila irevocabila a dl. Stefan Grigore de Fay – inaintat adresa ADS pentru preluare teren si preluare iaz in vederea retrocedarii;

-          solicitare punere in posesie Legea 10/2001 mostenitori Craciun ( documentatie aflata in litigiu pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie) suprafat de teren peste 100 ha, cladiri Preventoriu TBC, dispensar uman, Velnita, moara Deleni.

-          intocmire planuri parcelare;

-          nr. cereri inregistrate in vederea intocmirii documentatiei pentru eliberare titlu proprietate aproximativ 200 in anul 2012 , din care 80% la Legea nr. 247/2005- motivarea privind nerezolvarea cererilor sus mentionate fiind lipsa de teren;

-          la Legea nr. 247/2005 au fost inregistrate un nr.  de 1136 cereri privind solicitarea de teren, cereri solutionate prin Hotarari ale Comisiei Judetene de Fond Funciar Iasi : 534 favorabil si 602 respinse;

-          din evidentele detinute in prezent la nivel de Comisie locale Deleni  necesarul de teren este de 80 ha pentru incheierea punerii in posesie a suprafetelor validate cu exceptia  suprafetelor atribuite prin sentinte civile definitive si irevocabile.

SITUATIA Licitatiilor concursurilor de oferte organizate in anul 2012 de primaria Deleni

PERSOANA DE CONTACT:

ING.ELENA NITA- INSP.SUPERIOR 1

SITUATIA Licitatiilor concursurilor de oferte organizate in anul 2012 pentru

achizitionarea de bunuri si servicii   sau încredintarea unor lucrari precum si vînzarea ,

concesionarea sau închirierea de bunuri mobile , terenuri , cladiri , etc.

INTOCMIT

ING.ELENA NITA

Raport – Executie Bugetara pe anul 2012

RAPORT CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 31.12.2012 BUGET VENITURI

Cod capitol PLAN REALIZAT
03.02.18 – impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal 11000 15080
07.02 –impozite sit axe de proprietate 290000 329981
01- impozit si taxe pe cladiri 60000 62905
01 – impozit pe cladiri personae fizice 45000 44521
02 – impozit pe cladiri personae 15000 18384
02 – impozit sit axe pe teren 230000 267076
01 – impozit pe teren personae fizice 60000 70504
02 – impozit si taxe pe teren personae juridice 5000 11757
03 – impozit  pe teren extravilan 165000 184815
16.02 – taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati 80000 82214
16.02.02 – impozit pe mijloace de transport 80000 82214
01- impozit pe mijloace d etransport personae fizice 70000 74949
02- impozit pe mijloace trasporrt personae juridice 10000 7265
18.02.50 –alte impozite sit axe fiscale 23000 29277
30.02.05 – venituri din concesionari si inchirieri 105000 118636
33.02 – venituri din prestari servicii si alte activitati 170000 178867
08 –venituri din prestari servicii 45000 51567
50 – alte venituri din prestari servicii si alte activitati 125000 127300
34.02 – venituri din taxe administrative eliberari permise 585
02 – taxe extarjudiciare de timbru 585
35.02 – amenzi, penalitati si confiscari 39000 46903
01- venituri din amenzi 39000 46903
37.02.03 – varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare – 941820 -926820
37.02.04 – varsaminte din sectiunea de functionare 941820 926820
39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri 27085
01- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 27085
TOTAL VENITURI PROPRII 718000 824128
PROCENT REALIZARE 114,78%
04.02 – cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1804910 1795350
01 – cote defalcate din impozitul pe venit 233000 223440
04- sume allocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale 1571910 1571910
11.02.- sume defalcate din tva 5046060 4957205
01- sume din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 209350 209350
02 – sume din tava pentru finantarae cheltuielilor descentralizate la nivelul de comuna 3675500 3586645
05- sume din tva pentru drunuri 71500 71500
06 – sume din tva pentru echilibrarea bugetelor locale 1089710 1089710
07- sume defalcate din tva pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive  din spatial rural

42.02 – subventii de la bugetul de stat

435000 234998
34 – subventii pentru ajutor  incalzire locuinte 400000 203251
41 – subventii de la stat pentru finantarea sanatatii 35000 31747
43.02 – subventii de la alte administratii 35000 32109
04 – subventii de la buget asigurari somaj 25000 22109
09 – subventii pentru situatii de extrema dificultate 10000 10000
TOTAL VENITURI BUGET 2012 8038970 7843790
Sume din excedent buget 2011 615884 615884
TOTAL BUGET 8654854 8459674

Raportulul de activitate – Compartimentul de Achizitii Publice pe anul 2012

A.Lucrări ce presupun punerea înaplicare a  OUG-34 / 2016cu toate modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 337 / 2006 – conform anexei unde sunt specificate toate procedurile iniţiate şi finalizate ( un număr de 5 proceduri , care s-au finalizat cu atribuirea a 5 contracte de achiziţii ).

B Lucrări ce presupun punerea înaplicare a OUG.54 / 2006privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi a HGR nr.168 / 2007 privind normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă – conform anexei unde sunt specificate toate procedurile iniţiate şi finalizate ( un număr de 4 proceduri , care s-au finalizat cu atribuirea a 4 contracte de achiziţii).

C. Lucrări ce presupun punerea înaplicare a HCL  prin care sa hotărît vinderea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul comunei Delen i – conform anexei unde sunt specificate toate procedurile iniţiate şi finalizate (un număr de  1 proceduri , care s-au finalizat cu atribuirea a unui contract de închiriere)..

D. Lucrări ce presupun evidenţa strictă specializată a categoriilor de contracte ce s-au încheiat între Autoritatea contractantă şi diferiţi agenţi economici conform anexei unde sunt specificate toate contractele încheiate ( un număr de 39 contracte de furnizare , servicii ,lucrări ) .Evidenţa este ţinută atît pe suport de hîrtie cît şi pe suport electronic .Pîna în luna martie aceste contracte vor fi centralizate şi trimise conform procedurilor , la A.N.R.M.A.P.

Contractele de concesiune încheiate între Autoritatea contractantă şi concesionari cît şi contractele de închiriere şi cele de vînzare – cumpărare , au fost înaintate către  compartimentul impozite şi taxe , pentru a se urmări îndeaproape recalculări , penalizări , executări şi încasări ale redevenţelor şi altor sume datorate.

E. Lucrări ce presupun gestionarea patrimoniului comunei Deleni – Raportul privind gestiunea bunurilor din domeniul public şi privat este în definire urmînd ca la şedinţa de lucru a CL să fie prezentat într-o formă coraspunzătoare şi mulţumitoare.În cursul anului s-au operat la zi , toate modificările hotărîte de C.Local

F. Lucrări ce presupun însuşirea şi respectarea prevederilor legislaţiei specifice – O parte din timpul de lucru a fost alocat pt.studierea modificărilor continui ale OUG 34 / 2006 şi a altor legi şi ordonanţe necesar a fi aplicate în activitate în decursul anului . S-au respectat atît legislaţia în vigoare cît şi regulamentul de ordine interioară a instituţiei .

G.Lucrări  de corespondenta S-au trimis răspunsuri la toate solicitările venite atît din partea organelor locale superioare cît şi persoanelor fizice şi juridice cu care colaborăm

H.Alte atrbuţii  date  prin Dispozitii :

Ramas de facut:

a)Reglementarea situatiilor tehnico – juridice ale terenurilor existente la fostul A.E.I.

b)Identificarea suprafetelor de teren existente in zona ,,velnita’’pentru care propun intabularea , ocazie cu care se va stabili clar ce suprafata va ramane

c)definitivarea registrului de mijloace fixe – în format electronic şi transcrierea acestuia pe suport de hîrtie

Data,                                                                                             Semnatura,

05.02.2013

Raport de activitate – Compartiment de Asistenta sociala si Autoritate Tutelara pe anul 2012

Comuna Deleni este situata  in partea de nord vest a judetului Iasi. Ca pozitie geografica se gaseste asezata in zona riftului care desparte Podisul Sucevei de Campia Moldovei. Din intersectia vaii raului Bahlui si sesul Campiei Moldovei porneste Dealul Holm .Acesta desparte cele doua forme de relief si constituie loc de asezare a localitatilor care formeaza Comuna Deleni. Comuna are in componenta 6 localitati dintre care 5 sunt unite unele de altele si le desparte o strada, iar cel de-al 6 –lea este la o departare de 11 km de comuna si este asezat in partea de rasarit in zona de campie. Denumirea localitatilor este dupa cum urmeaza si dupa ordine in care sunt asezate: Maxut, Deleni, Poiana, Slobozia, Feredeni iar satul mai izolat Leahu-Nacu .

Intinderea comunei este de 15120 ha care cuprinde in jur de 5500 ha padure .Aceasta face parte din padurea mare care se intinde si in judetele invecinate Suceava ,Botosani si Neamt.

Populatia comunei este de 10294 locuitori. Majoritatea populatie se ocupa cu agricultura. Populatia cuprinsa intre 0 si 18 ani este de 3307; intre 18 si 30 ani este de 1900 persoane. Numarul de pensionari este de  2650 persoane. Multe persoane tinere sunt plecate la munca in strainatate. Exista cel putin 800 familii care are cel putin unul dintre membrii din familie plecati la munca in strainatate, dar si familii care au ambii parinti plecati in strinatate. Copii sunt lasati in grija bunicilor sau a fratilor mai mari ori altcineva din familie. Populatia prescolara si scolara este de 1729 copii cuprinsi in 5 gradinite si 5 scoli.

Legislatia care guverneaza activitatea din cadrul compartimentului de asistenta sociala:

1.Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare:

2.H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Ordonanta de urgenta nr.124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglamenteaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;

4.Legea nr.166/2012 privind aprobarea Ordnantei de Urgenta a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglamenteaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;

5.Legea nr.277/2010, privind acordarea alocatie de sustinere a familiei;

6.Legea  nr.61/1993, privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulteriore;

7.H.G. nr. 577/2008-pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1991 privind acordarea alocatiei de stat pentru copiii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata alocatiei de stat pentru copiii;

8.OUG 148/2005, privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.H.G. nr.1025/2006-privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.148/2005;

10.OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;

11.H.G. nr.920 din /21.09.2011 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;

12.Legea nr. 448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  ,cu modificarile si completarile ulterioare;

13.H.G. 268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  ,cu modificarile si completarile ulterioare;

14.Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni;

15.Legea nr.272/21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;

In cadrul compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Deleni s-au efectuat urmatoarele tipuri de activitati:

1.Prestatii sociale;

2.Servicii sociale;

3.Alte activitati;

PRESTATII SOCIALE: reprezinta o forma de sprijin financiar care raspunde unei game largi de nevoi sociale si acopera atat drepturi universale (de exemplu, alocatia de stat pentru copii), cat si prestatii care se adreseaza doar persoanelor sau familiilor aflate intr-o situatie de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta.

Sistemul prestatiilor sociale din Romania cuprinde: alocatii familiale, ajutoare sociale, indemnizatii si facilitati.

Alocatiile familiale sprijina familia in vederea educatiei si intretinerii copiilor.

Ajutoarele sociale se acorda persoanelor sau familiilor aflate in dificultate si ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viata.

Indemnizatiile au ca rol favorizarea incluziunii sociale si asigurarea unei vieti autonome, iar indemnizatiile cu caracter reparatoriu se acorda persoanelor si, dupa caz, familiilor acestora, care au suferit daune in urma unor catastrofe si calamitati naturale, recunoscute prin lege.

SERVICIILE SOCIALE

Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale specializate.

Serviciile sociale cu caracter primar sunt  menite sa asigure  prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor de risc din domeniul protectiei copililui, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie ce pot genera marginalizare sau excluderea sociala.

Serviciile sociale specializate au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.

ALTE  ACTIVITATI: intocmirea si transmiterea catre persoanele interesate si institutii a raspunsurilor la cereri si adrese.

Datorita situatiei dificile in care se gasesc oameni, a saraciei, a problemelor de sanatate,  sunt foarte multe  cazuri problema care necesita interventia compartimentului de asistenta sociala si a Consiliului Local Deleni, dupa cum urmeaza:

1.Copiii care sufera in urma plecari parintilor la munca in strainatate, a copiilor cu probleme de sanatate, cu probleme scolare ( abandon scolar) sau copii care au savarsit infractiuni si care au dosare pe rol ( Bucur, Porusniuc, Grancea, Lespezeanu, Negura).

2.Copiii aflati in plasament familial ( Georgescu Claudia, Gavrilescu Dragos Ionut, Posusnicu Mihai Iulian, Scutarasu Sebastian si Scutarasu Petru Catalin) care necesita o supraveghere atenta. De mentionat in cazul minorei  Georgescu Claudia, acesta  a  plecat de la domiciliu la Timisoara in luna octombrie  si a fost readusa acasa in luna ianuarie 2013. In tot acest interval a abandonat cursurile scolare iar la intoarcere a fost reinscrisa la cursuri pentru a finalize 8 clase.

3. Mentionam cazul minorei Boghiu-Ignat Delia, fiica lui Boghiu Ignat Ioana  care nu are certificat de nastere si datorita situatiei a fost internata intr-un centru avand probleme de comportament.

4.Mame despartite in fapt  care au copii in ingrijire (familia Ciubotariu Mihai si Crenguta), dar sunt si cazuri cand tatal ramane acasa impreuna cu copii, sotia plecata in strainatate, dupa o perioada de timp aceasta intrerupe legatura cu familia si nu se mai intereseaza de copii.

5.In crestere este numarul de mame minore, acesta fiind rezultatul lipsei de atentie din partea parintilor, lipsa de informatii, sau provin din familii dezorganizate, cu parintii consumatori de bauturi alcoolice).

6. Un caz mai special a fost a copilului Druc Cornelia, nascuta la data de 11.01.2012, cu parintii Amargheolei Georgeta si Druc Teodor, din satul Poiana, la care s-a intervenit din prima zi cand a fost externata din spital. S-au facut demersuri pentru instituirea unei masuri de protectie speciala ( evaluarea retelei de rudenie materna, consilierea parintilor, analizarea situatiei copilului in cadrul Structurii Comunitare Consultative ( 2 sedinte –pe 15.03.2012 si pe 09.09.2012). DGASPC Iasi va realiza demersurile necesare pentru identificarea unui asistent maternal profesionist disponibil, conf. adresei nr.19824/01.11.2012, inregistrata la primaria com. Deleni sub nr.9901/06.11.2012.

7.S-a intervenit in  cazul  batranei Pintilii Elena din satul Deleni, care creste si ingrijeste  doi stranepoti si care a solicitat racordarea la reteaua electrica. La fel si in cazul Manolache Rodica care are in ingrijire, crestere si intretinere 4 copiii. In ambele cazuri cu sprijinul Consiliului Local cele doua locuinte au fost racordate la reteaua de curent electric.

8.Persoane adulte, sau familii fara venit, care necesita internari sau interventii medicale, care au tratamente costisitoare si pe care nu si-l pot  permite. In aceasta situatie au fost numeroase solicitari de la persoane care au cerut ajutoare de urgenta pentru a depasi situatiile de dificultate in care se aflau. Majoritatea priveau achizitionarea de medicamente, plata asigurarii medicale catre CAS Iasi sau asigurarea transportului la Iasi (cazul Pintilii Rodica si Vitelaru Mihai).O alta categorie  sunt cei care solicita ajutor de inmormantare pentru persoane decedate din familie si care nu sunt pensionari si nu au nici un venit (Toroaca Costache, Chiriac Teodor).

SEMNATURA

Creanga Mariana

Lungu Mihai

Raportul de activitate – Compartiment Urbanism pe anul 2012

RUSU CRISTIAN- LIVIU  – inspector urbanism

PERIOADA : -   AN – 2012

În decursul anului 2012 la compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului s-au întocmit şi eliberat următoarele documente:

– 33 certificate de urbanism din care:

 • 19 certificate ptr. construire locuinĹŁe Ĺźi anexe ale acestora,
 • 2 certificate ptr. dezmembrare Ĺźi Ă®nstrăinare imobile,
 • 6 certificate ptr. diverse lucrări de interes local (Biserică, platformă gunoi,PUZ, extindere reĹŁea gaze, Preventoriu copii, branĹźament trifazat )
 • 6 certificate ptr. desfiinĹŁare Ĺźi reconstruire magazii depozit cereale, anexe ale exploataĹŁiei agricolă, pod peste pârâu Humosu, amplasare benere electorale Ĺźi punct lansare rachete antigrindină.

– 21 autorizaĹŁii de construire din care:

 • 17 autorizaĹŁii pentru construire locuinĹŁe Ĺźi anexe ale acestora,
 • 2 autorizaĹŁii pentru desfiinĹŁare Ĺźi construire depozite cereale,
 • 1 autorizaĹŁie ptr. construire Parc eolian etapa I,
 • 1 autorizaĹŁie ptr. construire Parc eolian etapa II,
 • 1 procese verbale prin care s-a  recepĹŁionat un număr de 1 locuinĹŁe terminate Ă®n cursul anului;
 • 3 somaĹŁii pentru lucrări de construire efectuate  fără autorizaĹŁie;
 • 13 adrese de refacere Ĺźi completare a  documentaĹŁiei ptr. obĹŁinerea autorizaĹŁiei de construire;
 • 4 autorizaĹŁii de electrificare;
 • 4 P.V. autodemolare,
 • 19 P.V. recepĹŁie lucrări executate prin grija primărie;

14 referate ptr. diverse lucrări, branşamente electrice locuinţe individuale, amenajare spaţiu verde Şcoala Deleni, subtraversări reţea apă şi gaze, branşament apă şi gaze bloc specialişti şi noua clădire Şcoală Deleni, expertiză tehnică zid sprijin Baza Sportivă, extindere reţea gaz, aprobare prelungire PUG vechi şi aprobare PUG ş.a.

– InvestiĹŁii realizate Ă®n cursul anului :

 • Amenajare spaĹŁiu verde Ĺžcoala Deleni,
 • Subtraversări D.N. Ĺźi D.J. ptr. extindere reĹŁea apă Ĺźi gaze naturale
 • Amenajare rigole betonate la drumurile săteĹźti din satele Maxut, Slobozia Ĺźi Deleni pe o distanţă de 3.051 m.l.
 • Continuarea lucrărilor de pietruire drumuri săteĹźti pe raza comunei, mai putin satul Leahu-Nacu.
 • Extindere reĹŁea distribuĹŁie gaze naturale Ă®n satele Deleni Ĺźi Maxut, pe o distanţă de 5.495 m.,
 • Continuarea lucrărilor de extindere reĹŁea distribuĹŁie apă potabilă Ă®n satul Maxut, zona Ĺžoseaua NaĹŁională Ĺźi Ţărinca Ĺźi Ă®n satul Deleni pe drumul denumit popular Ţigănime.
 • Efectuat Ă®mpreună cu membrii comisiei de inventariere inventarul bunurilor aparĹŁinând domeniului public al comunei pentru sfârĹźit de an.
 • ĂŽntocmit 31 note de constatare Ĺźi informare privind diverse lucrări Ĺźi situaĹŁii de conflict sesizate de cetăţeni.
 • 17 dispoziĹŁii ale primarului comunei privind următoarele:
 • comisie evaluare oferte ptr. contract furnizare balast Ĺźi produse balastiere.
 • comisie preluare spaĹŁiu comercial Poiana-fostă staĹŁie aĹźteptare autobuz.
 • convocare comisie recepĹŁie Baza Sportivă ptr. constatări comportare constr. pe perioada garanĹŁiei.
 • comisie inventariere teren zona VelniĹŁa Deleni;
 • comisie recepĹŁie lucrări extind apă potabilă Ă®n comună Ĺźi branĹźament bloc specialiĹźti;
 • comisie evaluare beneficiari contracte concesiune teren ptr. locuinţă, care nu au achitat redevenĹŁa;
 • persoane responsabile cu pregătirea secĹŁiilor de votare ptr. alegerile locale din 10.06.2012;
 • comisie recepĹŁie lucrări branĹźare la reĹŁea gaz a clădirilor aflate Ă®n administrarea primăriei;
 • comisie selecĹŁie arhivă Primărie Deleni;
 • persoane responsabile cu pregătirea secĹŁiilor de votare ptr. Referendumul din 29.07.2012;
 • modificare art. 1 al disp. nr. 240/08.03.2012 – este Ă®nlocuit preĹźedintele comisiei cu drept de vot;
 • inventarierea Ă®n regim de urgenţă conform p.v. de control al Serviciului JudeĹŁean IaĹźi al Arhivelor NaĹŁionale;
 • comisie recepĹŁie lucrări Amenajări exterioare Ĺžcoala Deleni;
 • comisie recepĹŁie lucrări amenajare Cimitirul eroilor Maxut;
 • comisie evaluare oferte ptr. ĹźedinĹŁa din 05.11.2012 – loturi ptr. construire locuinţă;
 • persoane responsabile cu pregătirea secĹŁiilor de votare ptr. alegerile parlamentare din 09.12.2012;
 • comisie inventariere patrimoniu la sfârĹźit de an 2012: clădiri, construcĹŁii, terenuri, echipamente, investiĹŁii Ă®n curs;
 • 27 adrese de răspuns ptr. cetăţenii care au solicitat locuri de casă Ĺźi date despre acestea;

Raportul Scolii Gimnaziale Deleni pe anul 2012

RAPORT DE ANALIZA PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN  ANUL 2012

MOTTO: ”Nu pentru scoala, ci pentru  viata invatam.” (Seneca)

In anul  2012 , procesul instructiv-educativ, respectiv intreaga activitate din unitatea noastra, a fost organizat si desfasurat in functie de prevederile legislative aflate in vigoare, activitatea de conducere avand in vedere aplicarea si respectarea acestora, menite sa imbunatateasca activitatea fiecarui compartiment de activitate din gradinita si din scoala.

Au fost continuate actiunile de reforma a invatamantului, atat in domeniul continutului,cat si in cel de influentare pozitiva al compartimentului didactic al educatoarelor,  invatatoarelor si profesorilor, in directiile legate de incurajarea acestora de a incerca si aplica idei noi in imbunatatirea modalitatilor de cunoastere a copiilor, in special prin observarea individuala a acestora, in schimbarea atitudinii fata de copil, in cresterea disponibilitatilor de a lucra cu parintii .

Eforturile noastre  au fost si sunt indreptate catre atingerea  a 3 obiective prioritare care sa contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si la cresterea ratei de succes scolar si anume:

 1. Reducerea absenteismului
 2. Evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii
 3. Imbunatatirea competentelor de lectura

Anul scolar 2012-2013 este anul in care incep schimbarile majore din sistemul educational romanesc. Schimbarea trebuie sa inceapa cu fiecare cadru didactic, cu ceea ce el schimba la ora de clasa in ceea ce priveste:

 • intelegerea faptului ca fiecare copil este important;
 • asumarea responsabilitatii pentru realizarea progresului de catre fiecare copil;
 • inregistrarea tuturor absentelor elevilor;
 • evaluarea obiectiva a elevilor si corelarea acesteia cu evaluarile la examenele nationale;
 • preocuparea constanta pentru formarea si dezvoltarea competentelor de literatie ale elevilor la fiecare disciplina

I.RESURSE UMANE

 1. a) PERSONAL DIDACTIC
Personaldidactic 0-2ani Def. Gr.II Gr.I In cursde calif. Nec. Total Titular/Suplinitori
EDUC. 2 4 3 7 7/0
INV. 3 4 13 20 18/2
PROF. 11 9 4 4 2 30 14/16
TOTAL 11 14 12 18 2 57 41/16
 1. a) PRESCOLARI SI ELEVI-an scolar 2011/2012
UNITATEA SCOLARA NIVEL INVATAMANT NR. ELEVI/NR.CLASE
DELENI PRESCOLAR 160/6
PRIMAR 270/12
GIMNAZIAL 249/10
LOC. PREVENTORIU PRESCOLAR 15/1
PRIMAR 36/2
GIMNAZIAL 40/4
LOC. FEREDENI PRESCOLAR 44/2
PRIMAR 62/4
GIMNAZIAL 60/4
TOTAL PRESCOLAR 219/9
PRIMAR 368/18
GIMNAZIAL 349/18
TOTAL GENERAL 936/45
 1. b) PRESCOLARI SI ELEVI an scolar 2012/2013
UNITATEA SCOLARA NIVEL INVATAMANT NR.ELEVI/NR.CLASE
DELENI PRESCOLAR 112/4
PRIMAR 340/15
GIMNAZIAL 261/11
LOC. PREVENTORIU PRESCOLAR 11/1
PRIMAR 19/2
GIMNAZIAL 36/3
LOC. FEREDENI PRESCOLAR 46/2
PRIMAR 65/4
GIMNAZIAL 58/4
TOTAL PRESCOLAR 169/7
PRIMAR 424/20
GIMNAZIAL 355/18
TOTAL GENERAL 948/45
 1. SITUATIA LA INVATATURA SI DISCIPLINA – INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL

Rezultate an scolar 2011-2012:

UNITATEA SCOLARA NIVEL INV. NR. ELEVI PROMOV. PROCENT DE PROMOV.
SCOALA DELENI DELENI PRIM 266 254 95.48%
GIM 250 231 92.40%
PREVENTORIU PRIM 43 37 86.04%
GIM 38 35 92.21%
FEREDENI PRIM 61 57 93.44%
GIM 60 57 95%
TOTAL PRIM 370 348 94.05%
GIM 348 323 92.81%
I-VIII 718 671 93.45%

Rezultate sem.I an scolar 2012-2013:

UNITATEA SCOLARA NIVEL INV. NR. ELEVI PROMOV. PROCENT DE PROMOV.
SCOALA DELENI DELENI PRIM 275 249 90.54%
GIM 263 173 65.77%
PREVENTORIU PRIM 18 12 66.66%
GIM 35 31 88.57%
FEREDENI PRIM 45 38 84.44%
GIM 58 35 60.34%
TOTAL PRIM 338 299 88.46%
GIM 356 239 67.71%
I-VIII 694 538 77.52%

Numarul elevilor corigenti, in crestere fata de anul scolar trecut, demonstreaza o mai mare exigenta a tuturor membrilor corpului didactic si o mai mare implicare a acestora in legatura cu familiile elevilor cu probleme.

Totusi parintii multor elevi nu constientizeaza inca faptul ca este necesara legatura cu scoala pentru ca formarea copiilor lor sa faca fata cerintelor examenelor nationale care momentan se dau la finalul clasei a-VIII-a la disciplinele limba romana si matematica urmand ca evaluarea sa se modifice conform Legii Educatiei Nationale.

REZULTATE EVALUARE NATIONALA –IUNIE 2012

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Scoala/Locatia Inscrisi Prezenti Cu note>5 Procent note >5
Sc.Deleni 39 39 34 87.17%
Locatia Preventoriu 9 7 2 28.57%
Locatia Feredeni 10 9 4 44.44%
Total 58 55 40 72.72%

MATEMATICA

Scoala/Locatia Inscrisi Prezenti Cu note>5 Procent note >5
Sc.Deleni 39 39 14 35.84%
Locatia Preventoriu 9 7 0 0%
Locatia Feredeni 10 9 2 22.22%
Total 58 55 16 29.09%

REZULTATE EVALUARE NATIONALA – 2011/2012

DISCIPLINA Inscrisi Prezenti Cu note>5 Procent note >5
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 58 55 40 72.72%
MATEMATICA 58 55 16 29.09%
TOTAL EN 58 55 28 50.90%

Motivele pentru care s-au inregistrat note scazute au fost:

 • programele scolare prea incarcate ceea ce descurajeaza pe multi elevi
 • majoritatea elevilor care au inregistrat rezultate slabe,fac parte din familii dezorganizate,cu o situatie financiara precara si un nivel intelectual destul de scazut
 • elevii intampina dificultati de invatare din cauza lacunelor acumulate in anii scolari anteriori si a dezinteresului  fata de continuarea studiilor
 • exista si elevi care nu  pot face fata cerintelor programelor scolare in special la Preventoriu
 • sunt multi elevi care lipsesc de la ore datorita parintilor care-i folosesc la diferite munci
 • nu toti elevii participa la orele de pregatire suplimentara
 • pasivitatea si indiferenta unor parinti fata de rezultatele scolare ale copiilor lor

MASURI INTREPRINSE:

 • informarea continua a familiei prin discutii directe si instiintari scrise privind situatia scolara a copiilor lor
 • reorganizarea programului de pregatire suplimentara si respectarea acestuia de catre elevi si profesori
 • in timpul orelor de curs si de pregatire suplimentara se va pune accent pe:
  • activitatile independente ale elevilor (individual si pe grupe) cu finalizarea activitatii prin corectarea greselilor si consolidarea cunostintelor si deprinderilor
  • tratarea diferentiata a elevilor in functie de cunostintele accumulate
  • obisnuirea elevilor cu modelul de redactare a lucrarilor scrise la evaluarea nationala
  • modernizarea practicilor didactice si centrarea activitatilor pe elev
  • constientizarea rolului educatiei in formarea personalitatii elevului prin implicarea colectivului de cadre didactice ( sedinte cu parintii, lectorate ,activitati extrascolare )
  • cresterea rolului activitatilor de orientare scolara si profesionala incepand cu clasele mici

III.Fenomenul nedorit – absenteismul si abandonul scolar datorat parintilor care folosesc copiii la munci, familiilor dezorganizate si a parintilor plecati in strainatate este in scadere datorita masurilor luate (consilierea parintilor si elevilor, vizite la domiciliu, lectorate cu parintii pe diferite teme, etc.).

Nr. crt. Nivel inv Nr. absente – SEM. I an scolar 2011 – 2012 Nr. absente – SEM. I an scolar 2012 – 2013
1. PRIMAR 1283- TOTAL611 – MOTIVATE, 672– NEMOTIVATE 606- TOTAL472 – MOTIVATE, 134 – NEMOTIVATE
2. GIM 6190 – TOTAL2506 – MOTIVATE, 3684 – NEMOTIVATE 3744 – TOTAL1931 – MOTIVATE, 1813 – NEMOTIVATE
TOTAL 7473 – TOTAL3117 – MOTIVATE, 4356 – NEMOTIVATE 4350 – TOTAL2403 – MOTIVATE, 1947 – NEMOTIVATE

Cu toate ca s-au facut eforturi  deosebite pentru a scolariza toti elevii, sunt cateva familii care nu colaboreaza cu scoala si care nu-si trimit copiii la scoala din diferite motive , cum ar fi:

 1. Chirila D. Dumitru Petru – cl. a V-a C-Sc.Deleni
 2. Berner A. Ionut Dacian – cl. a VI-a C-Sc.Deleni
 3. Ciobanu C. Constantin – cl.a VII-a B-Sc.Deleni
 4. Amarghioalei F. Andreea – cl. a VIII-a B-Sc.Deleni
 5. Scurtu F. Florin – cl. a VII-a – Sc.Feredeni
 6. Voicu M. Elena Dumitrita – cl. a VIII-a –Sc. Feredeni
 7. STAREA DISCIPLINARA A ELEVILOR:

Ne mai confruntam cu unele manifestari si atitudini negative din partea elevilor cum ar fi:

 • sustragerea elevilor de la orele de curs
 • neglijenta in pastrarea manualelor,rechizitelor si a bunurilor scolii
 • indiferenta fata de rezultatele la invatatura si indiscipline
 • violenta verbala si fizica din partea unor elevi
 • furturi foarte rar

Fiecare caz a fost analizat in cadrul orelor de dirigentie si de catre Comisia de anchetare acazurilor de indisciplina si s-au luat masurile corespunzatoare abaterii.

De altfel,situatia absenteismului si a disciplinei a fost monitorizata permanent de invatatori si diriginti si analizata in sedintele Consiliului de administratie si ale Consiliului profesoral.

 1. ACTIVITATEA EDUCATIVA

Activitati educative scolare si extrascolare

Proiectele educative realizate in anul 2012 au vizat implicarea unui numar mai mare de elevi in viata scolii, prin participarea la diverse activitati educative, scolare si extrascolare, dar si diversificarea activitatilor extracurriculare pentru atragerea elevilor intr-un spatiu educativ in defavoarea strazii.

Cele mai importante activitati realizate:

 • 15 ianuarie 2012 – “Eminescu, vesnic tanar” – organizarea unor concursuri despre poeziile eminesciene, sezatoare literara – prezentare power-point
 • 24 ianuarie 2012  – “Unirea Principatelor Romane” – moment marcat prin poezie, momente artistice si concursuri prezentate de elevi sub indrumarea prof. Lungu Elena,
 • Martie 2012 -,Sarbatoarea Martisorului,8 Martie-Sarbatoare inchinata mamelor.
 • Aprilie – iunie 2012- activitati extrascolare care au avut ca obiectiv cultivarea si sporirea cretivitatii literare a elevilor de gimnaziu organizate in colaborare cu Biblioteca Comunala Deleni
 • Iunie 2012 –Cupa Respect cu participarea unui nr. de aproximativ 1000 de elevi de la toate scolile din comuna,(cros,alergare de viteza,rezistenta,fotbal,handball,expozitie de desene cu tema :Natura ,prietena omului).
 • 5 octombrie „Educatie si educatori”- Ziua Mondiala a Educatiei, activitate realizata de prof. de limba romana
 • 13 oct. 2012 participarea unui grup de elevi de la Scoala Gimnaziala Deleni sub indrumarea prof. Lungu Elena si Sfaiter Ana-Maria la Masa rotunda – Atelier – din cadrul proiectului Memoria Locului, la Biblioteca Mihai Eminescu Iasi.
 • 21 octombrie 2012- “Violenta in scoala”, activitati pentru combaterea acestui fenomen realizate in parteneriat cu Organizatia SALVATI COPIII, filiala Iasi, voluntar Sfaiter Ana-Maria, activitati la clasele gimnaziale despre: traficul de persoane, dreptul la educatie al  femeilor, drepturile copilului, siguranta pe internet, alimentatie sanatoasa, cu participarea prof. Chimie Deleanu Mihaela.
 • 30 oct. 2012 participarea la Concursul Interjudetean Obiceiuri si traditii la romani– Scoala Petru Rares Harlau, sectiunile eseu, poezie si creatie artistica,
 • 15 noiembrie 2012 – “Ziua Nationala Fara Tutun” – prezentarea unor panouri sugestive asupra efectului devastator al fumatului, materiale power-point, de sensibilizare contra fumatului, coordonator activitate la nivel de scoala, prof. Sfaiter Ana-Maria
 • 20 noiembrie- „Drepturile copilului, drepturile omului” -Ziua Internationala a drepturilor Copilului
 • 30 noiembrie 2012 – “Sfinti si Sarbatori – Sf. Andrei” – decorarea claselor in spiritul superstitiilor sarbatorii
 • 1 decembrie 2012 – “Sa cinstim istoria patriei!” – Ziua Nationala a Romaniei – mape tematice, prezentarea unor piese de teatru si momentele literar-artistice la care au participat elevii claselor gimnaziale, sub indrumarea, prof. de istorie Lungu Elena si prof. Limba romana Sfaiter Ana-Maria
 • 15-19 decembrie 2012 – “Cea mai curata si mai frumos impodobita clasa” – coordonarea elevilor de catre invatatori si profesori-diriginti in impodobirea clasei
 • 19 decembrie 2012 – “Scrisoarea Mosului”,“Traditii de Craciun” – colinde, pavoazarea bradului, program artistic ce a cuprins colinde si scenete

Premii si diplome obtinute de elevi in anul scolar 2011/2012

1 Creanga EusebiuEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Un zambet, o floare, un pic de culoare” – Palatul copiilor Galati
2 Gilca RazvanEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Un zambet, o floare, un pic de culoare” – Palatul copiilor Galati
3 Mogos PaulEducatoare Vornicu Emilia Premiul II – Concursul „Un zambet, o floare, un pic de culoare” – Palatul copiilor Galati
4 Gaina AndreeaEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul regional „Eminescu in durata eterna” (pictura) – Vrancea
5 Dulhan AdelinaEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (pictura) – Galati
6 Anusca StefanEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
7 Creanga Eusebiu ConstantinEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
8 Spiridon Anca MihaelaEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
9 Mateciuc IonutEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
10 Mogos PaulEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
11 Mateciuc IonutEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul national „Plaiuri natale” – sectiunea pictura – Prahova
12 Gaina AndreeaEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul national „Plaiuri natale” – sectiunea pictura – Prahova
13 Dulhan AdelinaEducatoare Vornicu Emilia Premiul II – Concursul national „Autoportretul” – creatie plastica – Prahova
14 Spiridon Anca MihaelaEducatoare Vornicu Emilia Premiul II – Concursul national „Autoportretul” – creatie plastica – Prahova
15 Mogos PaulEducatoare Vornicu Emilia Mentiune – Concursul national „Autoportretul” – creatie plastica – Prahova
16 Lutic Ana MariaEducatoare Creanga Angelica Paraschiva Premiul I – Concursul international „Natura inspira si daruieste” – pictura – Galati
17 Spiridon AlexandruEducatoare Creanga Angelica Paraschiva Premiul I – Concursul international „Natura inspira si daruieste” – pictura – Galati
18 Ciubuc Denisa AndreeaInv. Piriiala Carmen – cl. a II-a A Mentiune – Concurs national „Fantezii de iarna” – Vaslui
19 Stan AdelinaInv. Piriiala Carmen – cl. a II-a A Premiul II – Concurs national „Fantezii de iarna” – Vaslui
20 Inv. Grosu Otilia – cl. a IV-a B Participare Concursul international „Cu Europa – La joaca – Euroscolarul”
21 Inv. Plescuta Elena – cl. a IV-a C Participare Concursul international „Cu Europa – La joaca – Euroscolarul”
22 Inv. Porusniuc Tatieana – cl I  – Feredeni Diploma de participare – concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – Harlau
23 Rotariu Mihai Stelicacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Etnografie – Harlau
24 Zverchea Dianacl. a VII-a – ind. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Parada costumului popular – Harlau
25 Tama Andreicl. a VIII-a – ind. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Parada costumului popular – Harlau
26 Rotariu Mihai Stelicacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Felicitari – Buzau
27 Prodan Ana Mariacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Felicitari – Buzau
28 Cibotariu Gabrielcl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Felicitari – Buzau
29 Cojocariu Florincl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Felicitari – Buzau
30 Barbieru Biancacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul III – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Martisoare – Buzau
31 Filimon Florentincl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul III – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Martisoare – Buzau
32 Filimon Florentincl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul national „Invierea Domnului – Sarbatoarea Innoirii sufletelor – Suceava – sectiunea Arta decorativa
33 Prodan Ana Mariacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul national „Invierea Domnului – Sarbatoarea Innoirii sufletelor – Suceava – sectiunea Arta decorativa
34 Cojocaru Forincl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national de creatie „Lumina daruim” – Arad
35 Duca Dragos Alexandrucl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national de creatie „Lumina daruim” – Arad
36 Prodan Ana Mariacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national „Praznicul Invierii” – Braila
37 Rotariu Mihai Stelicacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul III– Concursul national „Praznicul Invierii” – Braila
38 Filimon Florentin, Cojocariu Florin si Rotariu Stelica – cl. a III-A – inv. Scirtu Maria – Feredeni Diploma de participare – Concursul scolar „Teste din Poveste”, Asociatia pentru promovarea lecturii Bucuresti
39 Baiceanu Cerasela, Ailenei Magdalena, Nemtanu Iulia – indrumator prof. Hutupasu Ana – Feredeni Diploma de participare – Concursul national de creatie literara Ionel Teodoreanu – Dumesti – Iasi
40 Savei Raluca – cl. a VII-a – prof. Sfaiter Ana Maria Premiul III – Concursul national de creatie literara „In lumea cartilor” Satu Mare – sectiunea eseu
41 Parau Ionela – cl. a VII-a – prof. Sfaiter Ana Maria Premiul III – Concursul national de creatie literara „In lumea cartilor” Satu Mare – sectiunea eseu
42 Raileanu Petronela – cl. a VI-a – prof. Sfaiter Ana Maria Mentiune – Concursul national de creatie literara „In lumea cartilor” Satu Mare – sectiunea eseu
43 Urdea Paula – cl. a V-a – prof. Sfaiter Ana Maria Premiul III – Faza judeteana a Olimpiadei de limba, comunicare si literatura romana
44 Prof. Sfaiter Ana Maria Diploma coordonarea elevilor „Cangurul lingvist”
45 Anania Enache Florin  – cl. a V-a – prof. Paval Dana Teodora Mentiune – Concurs „Olimpic pentru o zi” – Iasi
46 Cibotaru Georgiana  – cl. a VII-a B– prof. Paval Dana Teodora Mentiune – Concurs „Olimpic pentru o zi” – Iasi
47 Stoica Alexandra  – cl. a VIII-a A– prof. Paval Dana Teodora Mentiune – Concurs „Olimpic pentru o zi” – Iasi
48 Negura Andrei –cl. a VIII-a – prof. Bruma Daniela Mentiune – Concurs „Olimpic pentru o zi” – Iasi
49 Rotariu Alexandra cl. a VII-a – prof. Baciu Ecaterina Premiul I – Concursul national „Roata anotimpurilor”
50 Amarghioalei Elena Dorina cl. a VIII-a – prof. Baciu Ecaterina Premiul III – Concursul national „Roata anotimpurilor”
51 Dila Andrei – cl. a V-a – prof. Baciu Ecaterina Premiul III – Concursul „ Natura – prietena omului” – Cupa „Respect” – Deleni
52 Echipa de fotbal a Scolii Deleni – prof. Loghin Stelian Premiul III – Cupa „Respect” – Deleni sectiunea Fotbal
53 Echipa de handbal a Scolii Deleni – prof. Loghin Stelian Premiul I – Cupa „Respect” – Deleni sectiunea Handbal
54 Creanga Mihai – cl. a VI-a C – prof. Lungu Elena Premiul I – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Parada costumului popular
55 Creanga Mihai – cl. a VI-a C – prof. Lungu Elena Premiul I – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Etnografie
56 Echipajul Scolii Gimnaziale Deleni: Savei Raluca, clsa a VIII-a B, Tatarusanu Stefania, clasa a VII-a C, Ursan Diana, clasa a  VIII-a A premiul I- Istoria Holocaustului, organizata de Colegiul Stefan cel Mare, Harlau.
57 Ans. folcloric „Coragheasca Premiul I – Festivalul international de muzica – Falticeni – Suceava
58 Ans. folcloric „Coragheasca Premiul I-Concursul National de muzica 2012-sectiunea ansambluri-Iasi
59 Ans. folcloric „Coragheasca” Premiul I-Festiv. national de muzica populara „Mugurelul” – Dorohoi – Botosani
60 Inv. Cepoiu Elena:-Galca Elena Denisa, locul I– Lb. Romana

-Gavriluta Gabriela, locul II-Matematica

-Scutelnicu Maria Bianca, locul III, Matematica

Decembrie 2012- Concursul National COMPER
61 Inv. Tutuianu Anca:-Onofrei Ionut. Locul I Matematica

-Heros Viorica, Locul I, Matematica

Decembrie 2012- Concursul National COMPER
62 Inv. Cozma Silviu:-Enache Delia, Gusa Andrei, locul I, Matematica Achirei Alexandra, Dila Ancuta, locul II Matematica Decembrie 2012- Concursul National COMPER

VI.RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARA IN ANUL 2012

Finantarea de la  bugetul local

In anul 2012 Scoala cu clasele I-VIII Deleni a fost finantata de ordonatorul secundar de credite –Primaria Deleni in suma totala de1896460 lei pe titluri de cheltuieli ,astfel:

TOTAL CHELTUIELI                                   1896460 LEI

TITLUL I-CH.DE PERSONAL                     1618760 LEI

TITLUL II-BUNURI SI SERVICII                   232700 LEI

TITLUL IX-BURSE                                          20000 LEI

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE                25000 LEI

Platile s-au incadrat in credite bugetare  aprobate,evident contabila a fost tinuta in conformitate cu Legea nr.82/91-republicata, a OMF nr.1917/2005 si a prevederilor cuprinse in alte reglementari.

In cadrul Titlului I –cheltuieli de personal au fost asigurate platile drepturilor salariale ale personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic, contributiile catre bugetul statului.

-Burse

In anul 2012 au beneficiat de burse sociale-6 elevi.si de burse de orfan-34 elevi in cuantum de 45 lei/lunar ,suma alocata in anul 2012 fiind de 20000 lei.

La finele anului 2012 dupa lichidarea burselor sociale si de orfan a ramas suma de 980 lei. Cu aprobarea Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Deleni aceasta suma a fost distribuita unui numar de 8 elevi care au obtinut premii la olimpiade si concursuri scolare:

1.Urdea Gabriela – cl. a VI-a A

2.Anania Enache Florin – cl. a VI-a A

3.Uleniuc Alexandra – cl. a VIII-a B

4.Sapatoru Georgiana – cl. a VIII-a B

5.Punguta Alexandru – cl. a V-a A

6.Gaina Livia – cl. a V-a A

7.Raileanu Andreea – cl. a V-a A

8.Matevici Gabriel – cl. a VI-a B

In cadrul Titlului II-bunuri si servicii-au fost asigurate cu prioritate plata utilitatilor,a energiei si combustibilului necesar incalzirii,carburanti,apa ,telefon-internet,transport deplasari,protectia si medicina muncii.

In cadrul aceluiasi titlu de cheltuieli au fost efectuate plati pentru materiale cu caracter   functional si reparatii curente.

Pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv – educativ, in timpul vacantei de vara, s-a efectuat igienizarea tuturor spatiilor de invatamant.

De asemeni s-au facut reparatii totale (glet, var lavabil, parchet, reparat instalatie electrica) la doua sali de clasa in cadrul corpului B al Scolii Deleni si s-a realizat montarea de robineti termostatati la sistemul de incalzire din corpurile B si C in vederea reducerii consumului de gaze naturale .

La Scoala Gimnaziala Feredeni s-au efectuat: izolarea termica a cladirii, reparatii interioare sali clasa, sala de sport, s-au schimbat usile salilor de clasa, si s-a achizitionat mobilier scolar pentru clasa pregatitoare.

Pentru dotarea noului corp de cladire C –clasa pregatitoare s-au procurat obiecte de inventar pentru buna desfasurare a procesului de invatamant (mobilier scolar, covoare sali clasa + traversa hol,televizoare sali clasa,perdele,draperii,material didactic).

La Titlul VIII Asistenta sociala-programul Corn si Lapte decontarea  produselor s-a facut in totalitate de catre Primaria  Comunei Deleni pana pe data de 30.06.2012,iar incepand cu data de 01.09.2013 de catre Consiliul Judetean Iasi.

NECESAR INVESTITII INCEPAND CU 2013

 1. SCOALA GIMNAZIALA DELENI

–       reabilitare termica corp A (schimbat geamuri + izolatie exterioara)

–       de construit 2 grupuri sanitare interioare pentru elevi – corpurile A+B

–       extindere cu 2 sali de clasa deoarece numarul actual este insuficient ( La clasele I-IV si V-VIII sunt cate 12 clase.)

 1. GRADINITA DELENI

–       este necesara construirea unui nou corp de cladire intr-o noua locatie.

 1. SCOALA FEREDENI

–       de construit un grup sanitar in interior pentru elevi si cadre didactice

VII. COLABORAREA SCOLII CU FAMILIA SI AUTORITATILE LOCALE

Scoala Deleni dezvolta relatii de parteneriat cu Primaria,Consiliul Local, Biserica, Politia si Dispensarul uman.prin derularea de activitati comune,in vederea deschiderii scolii catre comunitate.

Reprezentantii Primariei,CL Deleni si Comitetului de parinti participa activ la toate sedintele Consiliului de administratie si la activitatile desfasurate in scoala.

Fiecare invatator si diriginte are prevazuta o ora saptamanal pentru audiente,consultatii si consiliere de familie.

Doar o parte din parinti sprijina elevii si scoala pentru obtinerea de rezultate bune la invatatura, frecventa si disciplina si din acest motiv va trebui sa constientizam parintilor necesitatea implicarii acestora in viata scolara.

De mentionat atentia deosebita acordata de catre Primaria Deleni si Consiliul Local Deleni in vederea obtinerii de fonduri pentru reamenajarea si modernizarea scolilor din Comuna Deleni.

Construirea Corpului C al Scolii Deleni in anul 2012 cu fonduri locale a permis derularea in cele mai bune conditii a proiectului de introducere a clasei pregatitoare la invatamantul primar si la obligativitatea acestei clase.

DIRECTOR,

PROF.CREANGA ELENA

 

Raportul Scolii Gimnaziale Maxut pe anul 2012

RAPORT DE ANALIZA PRIVIND ACTIVITATEA SCOLII MAXUT DESFASURATA IN ANUL 2012

In anul 2012 au fost inscrisi un numar de100 prescolari si  206 elevi la scoala. La sfarsitul semestrului I au ramas tot 206 elevi, promovati    repetenti

Au fost scazute note la purtaru pana la 7 unui numar de    elevi pentru absente si indisciplina.

In ceea ce priveste evaluarea , procentul de promovabilitate este de app 50%. Din cei care au promovat jumatate s-au inscris la liceu , iar cealalta jumatate la grup scolar. Nu au fost elevi ramasi nescolarizati.

Bugetul

-Cheltuieli de personal

-Buget aprobat       -475450 lei

-Plati effectuate      -468795 lei

-Disponibil             -    6655 lei

Platile efectuate in valoare de 468795 lei reprezinta plata salariilor aferente anului 2012,a navetei salariatilor( 10 salariati) si a sumelor castigate in instanta prin Hot.Jud.definitiva si irevocabila pentru perioada oct.2010-dec.2011(5% pentru plati in 2012 din 34% castigate in instanta,conf.O.U.71/2009 ).

Specificam ca salariile si naveta au fost integral platite..

Sumele utilizate pentru plata navetei (art.10.01.15) platite in 2012 in valoare de 9000 lei,au fost asigurate de catre Consiliul Local  Deleni.

Specificam ca avem sume restante pt.2012 la plata drepturilor castigate prin Hot.Jud. in valoare de 2000 lei.

II-Bunuri si servicii

-Buget aprobat    – 80780 lei

-Plati effectuate   -80780 lei

-Disponibil            -    0   lei

Fondurile allocate au fost asigurate de Bugetul de Stat conform Metodologiei de calcul cost standard/elev/prescolar si aufost utilizate astfel:

-Convorbiri telefonice si internet -2761 lei

-Apa-188 lei

-Energie electrica -5258 le

-Servicii monitorizare sistem antiefractie-1300 lei

-Revizie centrala termica-1339 lei

-Revizie instalatii electrice-105 lei

Reparatii calculatoare,imprimante,tonere,copiatoare-2550 lei

-Plata consum gaz metan-24671 lei

-Rechizite-1010 lei

-Materiale de igiena sanitare,curatenie-3658 lei

Materiale diverse ptr.intretinere ,functionare,prestari servicii si rep. curente-8255  lei

-Evaluare psihologica si serv.medicale-1305 lei

-Confectionare si montare usi lemn sali clasa -2340 lei

Reparatii curente (betonare curte,rep.exterioare si interioare)-15000 lei

-Plata serv.informatice contabilitate-4092 lei

-Prestari servicii system informatic Ael-600 lei

-Obiecte de inventar diverse-1467 lei

-Vidanjare Gradinita-1785 lei

La 31.12.2012,unitatea nu se inregistreaza cu datorii la furnizorii de materiale,prestari servicii si reparatii curente.

III-Burse

-Buget aprobat-6000 lei

-Plati efectuate-6000 lei

Sumele au fost asigurate de catre Consiliul Local Deleni.La 31.12.2012 ne inregistram cu datorii ptr.lunile oct,noi.si dec.2012 in valoare de 1800 lei.

 1. ASIGURAREA  CONDITIILOR MATERIALE PENTRU DESFASURAREA PROCESULUI DE INVATAMANT

Inceperea noului an scolar 2012-2013 s-a desfasurat in conditii bune urmatoarele lucrari  ,s-au  realizat de catre ingrijitorii de serviciu din scoala:

-          varuirea si igienizarea scolii ( corpA, B)si gradinitei;

-          reparatii curente ale mobilierului scolar

-          reparatii trotuare, betonat intrarile in curtea scolii;

Cursurile scolare s-au desfasurat intr-un singur schimb.

Au fost procurate manualele scolare si rechizitele  in timp util , prin colaborare cu scolile din judet .

O atentie deosebita s-a acordat pastrarii bunurilor scolii  , fiecare invatator si diriginte supraveghind inventarul clasei.

Programul „ Cornul si laptele „ s-a desfasurat fara probleme pe parcursul intregului an.

Pana in prezent nu inregistram datorii la furnizorii de utilitati : apa, lumina, telefon, combustibil.

Rolul şcolii s-a consolidat în comunitate, şcoala devenind principala  instituţie de educaţie.

RESURSE UMANE

Dinamica resurselor umane

În activitatea sa, Scoala cu clasele I-VIII Maxut colaborează cu diferiţi parteneri:

-Primăria şi Consiliul Local Deleni ,

-PoliĹŁia Comunei Deleni;

-Biserica

-Casa Corpului Didactic IaĹźi;

-Inspectoratul Ĺžcolar al JudeĹŁului IaĹźi;

– CJAPP

– ONG-uri

Cadre didactice.

În anul şcolar 2012/2013  au fost  21  cadre didactice, toate calificate, 13cadre didactice titulare, 2 debutant,7 definitivat, 6 grad II, 6 grad I.

Situaţia cadrelor didactice din şcoală

Organizarea comisiilor metodice din şcoală

Comisia pentru programe europene Lutic Mihai/Nechita Roxana
Comisia pentru intocmirea orarului DUGHIRI LILIANA/Melinte Bogdan
Comisia de verificare a dosarelor (200 euro , dosarelor pentru rechizite si dosarelor de bursa) Petras Mihaela /Nistor N. /Gaina Ana
Comisia pentru violenta Lutic Mihai

Drumea Dan

Comisia dirigintilor DUGHIRI LILIANA/Dirigintii cl. V-VIII
Comisia invatatorilor Nistor N./Invatatorii cl I-IV
Comisia de anchetare a cazurilor de indisciplina Mogos Maricica/Paval B
Comisia de scolarizare Corina Nechita/ Zamfir M. /Iacob Ana
Comisia de curriculum Mogos M./Profesori/Invatatori /Educatoare
Comisia BDNE Corina Nechita/Alman Florinel
Comisia de orientare scolara si profesionala Paval Bogdan / Alman F
Comisia CEAC Melinte B/Mogos M./Nistor N/Lutic M
Comisia de sanatate si securitate in munca Nechita D/Drumea Dan/Dr. Popescu
Responsabil programul ‘ Corn si lapte” Iacob Ana – scoala

Zamfir Melania –gradinita

Responsabil formarea continua Nechita D
Responsabil activitati scolare si extrascolare Nistor N./Gaina Ana
Responsabilul cu curatenia , dezinfectia si dezinsertia Iacob Ana – scoala

Zamfir Melania –gradinita

Coordonator al activitatii comitetului de parinti pe scoala Mogos Maricica
Responsabil PSI Nechita D/ Calinescu Constantin
Secretar CP si CA Drumea Dan
Responsabil serviciul pe scoala Lutic MIhai
Responsabil manuale scolare Paval Bogdan
Comisia de monitorizare a absentelor Nistor  Nicoleta

Melinte Bogdan

În anul şcolar 2012/2013 au fost înscrişi 311 de elevi repartizaţi astfel :

Nr.

crt.

GRUPA/

CLASA

NR. PRESCOLARI

ELEVI

EDU/ INV

PROF

1 MIJLOCIE 30 Edu. Zamfir Melania
2 MARE 31 Edu. Minzat Aurica
3 MARE 30 Edu. Drumea Angela
4 PREGATITOARE 15 Inv. Cotnareanu E
5. CLASA I A 26 Inv. Iacob A
6 CLASA a II-a A 19 Inv. Mogos A.
7. CLASA II-a B 22 Inv. Nechita Dragos
8. CLASA III 25 Inv. Nistor N.
9 CLASA IV 24 Inv. Drumea D
10 CLASA aVa A 24 Prof. Lutic M
11 CLASA VI 31 Prof. Melinte B
12 CLASA VII 21 Prof. Dughiri L
13 CLASA VIII 15 Prof. Paval B

Situaţia la învăţătură

Total ramasi la sf. semestrului Total elevi promovaĹŁi % Abandon
220 183 88.83% 0

Sunt 13 corigenti la clasele primare si 10 corigenti la clasele gimnaziale.

Scăderea motivaţiei învăţării, poate avea drept cauze:

-slaba comunicare între părinţi şi scoala;

-influenţa negativă a utilizării în exces a mijloacelor de comunicare şi informare.

Aceste cauze au aparut pe fondul unor fenomene care se acutizeaza in mediul social , cum ar fi ;

– plecarea parintilor in strainatate , care duc la efecte negative asupra evolutiei copiilor, marginalizare.

Un fenomen nedorit este absenteismul, datorat parintilor ce folosesc copii pentru munci agricole( Beruica Cosmin) , famiilor dezorganizate, consumului de alcool in familie .

Starea disciplinara a elevilor

S-a inregtistrat o scadere a numarului elevilor cu note scazute la purtare ( 12 elevi ). Nu exista de elevi cu note sub 7 la purtare.

Cauzele care au determinat scaderea notei la purtare ;- absente nemotivate, indisciplina.

III . Asigurarea calităţii în educaţie

Pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi a creşterii calităţi actului didactic s-a urmărit o planificare corectă a activităţilor metodice .  S-a urmărit ca fiecare cadru didactic să-şi întocmească corect şi conform programei toate planificările, avându-se în vedere şi noile reglementări.

Ca metodă de evaluare a lecţiilor, au fost efectuate asistenţe la ore, obţinându-se calificativele f.b.si b.

Au fost constatate următoarele:

Aspecte pozitive:

-cadre didactice care respectă programa şcolară

-documentele de proiectare sunt întocmite conform metodologiei în vigoare.

-există instrumente de evaluare

-folosirea materialului didactic modern la ore

Aspecte  negative:

-notarea nu este ritmică;

-portofoliile elevilor Ĺźi cadrelor didactice incomplete;

-la unele cadre didactice, lecţia se bazează pe monolog, sunt folosite numai met. clasice de predare şi nu sunt utilizate mijloacele didactice moderne;

Dezvoltare profesională

S-a observat creşterea interesului cadrelor didactice pentru propria perfecţionare şi diversificarea metodelor de predare-evaluare folosite în procesul de predare-învăţare. Sase cadre didactice s-au inscris pentru sustinerea  inspectiilor de gradul II si grad I.

IV. Activitatea în cadrul comisiilor

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Deoarece din scoala noastra nu a participat nici un cadru didactic la cursuri de perfectionare CEAC  , membrii comisiei sunt abia la inceput. CEAC-ul, impreuna cu conducerea scolii au redactat si transmis Raportul de autoevaluare interna si Planul de imbunatatiri .

Comisia metodica a invatatorilor

Elevii ciclului primar au participat la concursul naţionale:”Comper,Voinicel si Euroscolarul,unde au obţinut premii şi menţiuni.

S-au desfăşurat activitati cu schimb de experienta în scopul formării şi autoformării membrilor comisiei:18 noiembrie 2012-instit.Mogos Maricica/inv.Nistor Nicoleta-clasa a II-a A/a IV-a-tema „Chipul toamnei (ed.tehnologica) ”.

Fiecare invatator a intocmit un plan de masuri pentru elevii cu dificultati la invatatura(decembrie 2012).

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială

Fiecare învăţătoar a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ . Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.

Un numar de 2 elevi sunt cuprinsi in Programul SUPERMATE – Harlau ( pe baza de concurs), iar la Programul IMAGINATIE SI CREATIVITATE- Harlau – 1 copil

Comisia diriginĹŁilor

Au fost menţinute direcţiile de acţiune pozitive din anul şcolar trecut, dar s-a încercat să se diversifice paleta de activităţi specifice orelor de consiliere şi orientare

Au fost  stabilite mai multe activităţi, care să pună în valoare personalitatea fiecărui profesor diriginte, având drept obiectiv final identificarea de strategii privind afirmarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor.

Planificările anuale şi semestriale  au fost întocmite  în concordanţă cu programele şcolare în vigoare şi cu precizările de la cursurile de perfecţionare.

Activitati din cadrul Comisiei diriginţilor ;

– lecĹŁia demonstrativă cu tema

«  Cum facem fata emotiilor dificile « avind ca scop incurajarea relationarii positive cu ceilalti in cit mai multe situatii., acceptind diversitatea trairilor afective.

– lectie demonstrativa – Scoala asa cum o vad eu-prof. Maxim Roxana cl.VII

„Prevenirea traficului de fiinţe  umane”,a fost dezbatuta de fiecare profesor diriginte, subliniind implicatiile negative ale acestui flagel al lumii contemporane.

-“Atitudinea dirigintelui fata de diversitatea personalitatii elevilor” atelier de lucru in cadrul comisiei.

În cadrul activităţilor educative extraşcolare, au fost implicate toate cadrele didactice ale unităţii şcolare, precum si  elevii si parintii, respectandu-se programul stabilit de catre comisie.

Ca obicei si chiar ca si o emblema a Scolii Maxut ,o tema care este efectuata de 5 ani cu succes si interes este:”Sarbatoarea crizantemelor”,la care au participat atat elevii scolii cat si cadrele didactice ,prezentand fiecare colectiv in parte cateva arnanjamente din crizanteme iar acestea in final fiind premiate de catre profesori –juriu.

O alta activitate in afara planificarii a fost intitulata:”O lectie vie de patriotism si istorie locala la Maxut”la care au participat elevi,cadre didactice,oficialitati atat ale comunitatii locale cat si de la prefectura Iasi,ale bisericii,armatei in cadrul careia s-a inaugurat cimitirul militar din satul Maxut,unde se odihnesc eroi din Regimentul 48 Infanterie Buzau cazuti la datorie in iarna anului 1917.

O activitate  care a fost efectuata in afara planificarii activitatilor extrascolare si extracurriculare de la Scoala Maxut a fost intitulata:”Scapa de paratele electrice vechi sau defecte!”,la care elevii au raspuns pozitiv acestui program aducand diferite obiecte electrice si electrocasnice la scoala ,acesta finalizandu-se cu premierea acelor elevi ce au adus mai multe obiecte cu :tricouri,rucsace,agende si pixuri,tototdata multumindu-le.

Elevii şi dascălii s-au implicat în colectarea hârtiei şi valorificarea acesteia în cadrul proiectului naţional „Şcoala pentru un viitor verde”organizat de Zibo. Pana in prezent s-a strans app 1 tona de hartie.

În preajma sărbătorilor de iarnă, elevii au prezentat spectacole dedicate obiceiurilor româneşti din această perioadă a anului, dorind să surprindă necesitatea menţinerii tradiţiilor poporului român, în condiţiile integrării României în marea familie a popoarelor europene. Elevii au fost coordonaţi de prof. diriginti.

Informare, consiliere Ĺźi orientarea elevilor

Consilierea elevilor s-a realizat în parteneriat cu: ISJ, CJAPP, Consiliul reprezentativ al părinţilor,

Prin activităţile propuse se urmăreşte  reducerea abandonului şcolar si continuarea studiilor.

În anul scolar 2012/2013 au fost organizate diferite acţiuni în vederea orientării şi consilierii elevilor – lectie deschisa – Profesie-ocupatie-loc de munca –prof. Paval Bogdan.

Sunt propuse   vizite la Grupul Scolar Tehnic Hirlau si Liceul St. cel Mare Hirlau

În scopul prevenirii şi combaterii eşecului şcolar, s-a iniţiat un plan de măsuri:

-implicarea fam.în viaţa şcolii;

-atragerea elevilor problemă în viaţa şcolii;

-cunoaşterea de către elevi a propriilor aspiraţii,

-organizare de ore de pregătire suplimentară pentru elevii cu lacune mari.

Consiliile Profesorale şi Consiliile de Administraţie. Tematicile C.P. şi C.A.  au  fost  întocmite la timp, iar şedinţele de desfăşurare au fost conform tematicii.   Surse şi capacitatea potenţială de finanţare

Principalele surse de finantare ale scolii au fost de la bugetul local si de la bugetul de stat,

Concluzii

Puncte tari:

 • finalizarea Ă®n termen a pregătirilor pentru Ă®nceperea anului Ĺźcolar;
 • resursele financiare ale Ĺźcolii au fost folosite Ă®n interesul elevilor;
  • o bună relaĹŁie a Ĺźcolii cu primăria , poliĹŁie, a contribuit la realizarea obiectivelor politicilor educaĹŁionale.
  • existenĹŁa unui laborator de informatică/ stiinte
  • existenĹŁa documentelor de proiectare didactică;
  • organizarea orelor, atmosfera din clasă Ĺźi relaĹŁiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul de predare-Ă®nvăţare-evaluare;
  • Ă®nvăţarea centrată pe elev se aplică Ă®ntr-un procent de 70%;

Puncte slabe:

 • Venituri extrabugetare prea mici care nu permit modernizarea scolii
 • Profesorii Ă®ntâmpină numeroase probleme Ă®n realizarea procesului instructiv-educativ, deoarece elevii sunt foarte slab pregătiĹŁi.
 • Neamenajarea curĹŁii Ĺźi a terenului  datorită  lipsei  fondurilor.
 • Costuri foarte mari la facturile de gaz deoarece nu exista termoizolatie in corpul B
 • Nu toĹŁi profesorii au realizat corect proiectarea unităţilor de Ă®nvăţare;
 • Dezechilibru Ă®ntre notarea orală Ĺźi cea scrisă;

Măsuri:

1-Acordarea unei atenţii deosebite aspectului evaluativ al actului didactic, îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele alternative, înregistarea si analiza rezulatelor, stabilirea unor măsuri ameliorative, în vederea eficientizării învăţării;

2 -Mărirea  numărului de asistenţe la ore-CEAC+responsabili com. Met.

3 -Implicarea şcolii în activităţi de cooperare internaţională.

4 -Aplicarea unor noi metode de predare-învăţare şi generalizarea învăţării centrate pe elev.

5 -Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, perfecţionare, pentru a contribui la creşerea calităţii actului didactic.

6-Promovarea imaginii şcolii în societate prin redimensionarea managementului şcolii şi raportarea permanentă la politicile educaţionale, la cerinţele societăţii şi la standardele europene.

7-Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în lecţii, astfel încât la finalizarea şcolii, elevul să poată utiliza calculatorul.

DIRECTOR,

PROF. CORINA NECHITA

Raportul Scolii Gimnaziale Poiana pe anul 2012

Scoala Poiana a realizat premisele necesare pentru asigurarea unei pregătiri profesionale de calitate, rolul sau  s-a consolidat în comunitate, şcoala devenind principală instituţie de educaţie.

Obiective Ĺźi ĹŁinte strategice ale politicii educaĹŁionale promovate:

 • Reducerea fenomenului de absenteism , abandon scolar si parasirea timpurie a scolii
 • Monitorizarea evaluarii elevilor
 • Imbunatatirea competentelor de literatie ale elevilor
 • Sprijinirea elevilor in vederea imbunatatirii rezultatelor scolare
 • Asigurarea accesului elevilor la tehnologia moderna de calcul si comunicare
 • Constientizarea parintilor de rolul important pe care il au in procesul instructiv- educativ
 • Valorificarea traditiilor locale , prin dezvoltarea curriculumului la decizia scolii.

Analiza rezultatelor in

anul 2012

În anul şcolar 2012 activitatea didactica s-a desfăşurat în cele 5 corpuri de clădire . Programul şcolii s-a desfăşurat în două schimburi.

In anul 2012 spaţiile de învăţământ au fost reorganizate, renovate, igienizate in permanenta pentru ca activitatea din scoala sa se desfasoare in conditii optime.

Echipa managerială a avut ca priorităţi identificarea şi valorificarea unor surse care au contribuit la îmbunătăţirea bazei materiale şi la acoperirea necesităţilor de ordin educaţional.

Principalele realizări au fost:

 • Finalizare RK la corpl A de  la scoala Slobozia
 • Rezultate obĹŁinute la olimpiade si concursuri Ĺźcolare.
 • Participarea elevilor la diferite activităţi extraĹźcolare, activităţi realizate Ă®n colaborare cu diferiĹŁi parteneri: Biblioteca Comunei Deleni,
 • PoliĹŁia Deleni, Casa de Cultură Hirlau, Scoala Maxut, Locatia Preventoriu , ONG-uri, Biserica, CJAPP IaĹźi, CCD Iasi.
 • RESURSE UMANE

Fără resurse umane, capabile de schimbare şi adaptare, de creativitate şi competenţe profesionale multiple, organizaţiile/instituţiile de orice fel sunt sortite eşecului. Fără prezenţa efectivă a oamenilor care ştiu ce, când şi cum trebuie făcut, e pur şi simplu imposibil ca organizaţiile să-şi atingă obiectivele.

In anul 2012 au fost 29 cadre didactice .

Din totalul numarului de cadre didactice – 97% au fost cadre didactice calificate( 63% titulare ) ,3% in curs de calificare.

In anul scolar 2011-2012 au fost inscrisi un numar 441 de elevi si prescolari, repartizati astfel :106 prescolari repartizati in 4 grupe

335 elevi – 170elevi – cl. I-IV  (8 clase ),  elevi – 165 Cl. V-VIII(8 clase ).

In anul scolar 2012-2013 avem inscrisi  un numar de 462 de elevi si prescolari, repartizati astfel :107 prescolari repartizati in 4 grupe

355 elevi – 177elevi – cl. I-IV  (9 clase ), 178 elevi – Cl. V-VIII (8 clase ).

Nmarul elevilor si prescolarilor a crescut cu 21, neexistand totusi o crestere semnificativa.

Situatia frecventei la ore

Nr. crt Clasa Nr. total absente Nr. absente nemotivate Frecventa la ore % Nr. absente nemotiv.

/ elev

1. I -  IV 332 287 99% 2/elev
2. V- VIII 6335 4758 93% 13/ elev
3. Total 6667 5045 96%

Situatia absenteismului si a disciplinei in scoala este permanent monitorizata de diriginti , director  si analizata in consiliile profesorale , de administratie si constituie tema unor actiuni comune de combatere si prevenire in rindul elevilor.

 • Ø REZULTATELE ELEVILOR

La finele anului 2011-2012.

Clasa Total elevi

ramasi

Total elevi promovati Total elevi corigenti Total elevi repetenti % Abandon
I – IV 170 168 0 2 99%
V – VIII 165 152 14 13 92 % 4
Total 335 320 0 15 96% 4

La sfarsitul semestrului I-2012-2013

Clasa Total elevi

ramasi

Total elevi promovati Total elevi corigenti % Sit sc. neincheiata Abandon
I – IV 177 176 1 99% 0
V –VIII 178 146 25 84 % 2 5
Total 355 322 26

Total -33

93% 2 5

Comparativ cu anul scolar anterior  a crescut numarul  de elevi repetenti , iar rata abandonului scolar s-a mentinut. Avem doar 4 elevi in abandon scolar apartinind invatamintului gimnazial.

Principalele cauze ale abandonului Ĺźcolar:

– elevi care provin din familii ai căror părinĹŁi sunt plecaĹŁi Ă®n străinătate

starea materială precară a familiilor din care provin elevii

– ambii parinti decedati

Starea disciplinara a copiilor

La invatamantul primar nu exista elevi cu nota scazuta la purtare.

La invatamantul gimnazial s-a inregistrat o crestere a elevilor cu note scazute la purtare, comparativ cu anii anterioari , in special datorita absentelor. Notele   sunt intre 9- 6,50 .

Clasa Nr. elevi Nr. elevi cu note scazute la purtare-7-9 % Note sczute la purtare sub 7 %
I-IV 170 0 0 0 0
V- VIII 165 26 7% 5 2%
Total 335 26 7 % 5 2%

Cauzele  care au determinat scăderea notei la purtare:

-absenĹŁe nemotivate;

-conflicte între elevi sau intre profesori- elevi

– indisciplina

Rezultatele elevilor la Evaluarea  Naţionala

Disiplina/

Nr. elevi inscrisi/

prezenti

Tip data Nr. note mai mici de 5 Nr. note intre 5-5.99 Nr. note intre 6- 6.99 Nr. note intre 7-7.99 Nr. note intre 8-8.99 Nr. note intre 9-9.99 Procent de promovabilitate
Limba Romana

27/26

Numeric 10 4 4 6 2 0 16
Procente 39% 15% 15% 23% 7% 0 62%
Matemtica

27/26

Numeric 21 4 1 0 0 0 5
Procente 80% 15% 3% 0% 0 0% 20%
TOTAL

MEDII

Numeric 15 4 3 3 2 0 11
Procente 57% 15% 11% 11% 7% 0 42%

SITUAŢIA CONTINUARII STUDIILOR ABSOLVENŢILOR

ANULUI  ŞCOLAR 2011/ 2012

Total absolvenĹŁi

clasa a VIII-a

Absolvenţi care continuă studiile liceale – liceu teoretic Absolventi care continua studiile liceale – liceu tehnologic Absolv. care nu continua studiile
2009- 2010 –

16 Poiana

3 13 0
2010-2011

59

38 16 5
2011-2012

26

5 18 3

REZULTATE LA OLIMPIADELE SCOLARE

Olimpiadele şcolare urmăresc dezvoltarea competenţelor specifice ale elevilor dezvoltarea creativităţii lor şi nu în ultimul rând identificarea elevilor capabili de performanţă în domenii ştiinţifice sau artistice.

Rezultate deosebite obtinute de elevi:

Rezultate sem I 2012-2013

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire

Creşterea numărului de elevi care participă la olimpiade si concursuri scolare

– Cresterea  numarului de elevi premianti

Mentionam ca inscrierea la fiecare concurs se face pe baza unei taxe de inscriere ( 10 lei, 20 lei) iar elevii adventisti, elevi buni nu participa deoarece concursurile au loc simbata .

 • Ø DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE

Situaţia cadrelor didactice înscrise la susţinerea gradelor didactice pentru anul  2012

Total cadre didactice Cadre didactice înscrise pentru susţinerea:
Def. Grad II Grad I
29- 8 3 IC1 -  1

IC2- 2

IC1- 1

Colocviu 1

Dintre cadrele didactice inscrise la concurs pentru sustinerea de grade didactice,  8 au promovat si 1 coleg nu a promovat examenl de grad.

De asemenea, cadrele didactice din  şcoala sunt permanent preocupate de perfectionare ,participand la cursuri de perfecţionare organizate de CCD Iasi .

Nr. crt Nume curs/ organizator Nr. cadre didactice
1 La un click de educatie moderna 18

 • Ø ASIGURAREA CALITATII IN EDUCATIE

Obiectivul principal a fost planificarea corectă a activităţilor metodice si  sprijinirea  cadrele didactice in inbunatatirea calitatii educatiei. De asemenea, s-a urmărit ca fiecare cadru didactic să-şi întocmească corect şi conform programei toate planificările, avându-se în vedere şi noile reglementări.

Ca metodă de evaluare a lecţiilor, au fost efetuate asistenţe la ore , atat de catre director(40), cat si de membrii CEAC(48) iar cadrele didactice au obtinut calificative de f.b. si b.

Aspecte  ce trebuie imbunatatite:

– corelare intra-si interdisciplinara a cunostintelor

– utilizarea insuficienta a materialelor didactice din dotarea scolii

– notarea ritmică la toate cadrele didactice

-  utilizarea   formelor  diferite de activitate in cadrul lectiilor

– imbinarea metodelor traditionale cu metodele  activ- participative

adecvarea stilului didactic la particularitatile clasei

– gradul scazut de solicitare a elevilor de catre cadrele didactice;

Consiliile Profesorale şi Consiliile de Administraţie. Tematicile C.P. şi C.A.  au  fost  întocmite la timp, iar şedinţele de desfăşurare au fost conform tematicii.

În cadrul C.A  au fost stabilite comisiile de lucru din şcoală, au fost stabilite bursele, au fost analizate si acordate  calificativele cadrelor didactice:    28 FB si 1  B .

Organizarea comisiilor metodice din şcoală

1.Comisia metodica a invatatorilor – responsabil – prof. Acsinte Miluta

2.Comisia diriginĹŁilor si activitati extracurriculare -cons educ. prof. Sova Adrian

3.CEAC-responsabil prof. Acsinte Miluta

4. Limba si Comunicare- respons. Prof. Stache Elena

5. Om si soceitate– respons- prof. Sova Adrian

6. Matematica si stiinte – respons. prof. Dughiri Liliana

7. Educatie fizica si sport si arte – respons. prof. Melinte Bogdan

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

In anul scolar 2010- 2011, membrii comisiei de asigurare a calitatii au efectuat un numar de 48 asistente la ore, finalizate cu    nota 2 – 46, nota 1- 2 cadre didactice. Acest lucru dovedeste ca cei care au fost observati s-au pregatit cu constiinciozitate pentru ore. Sigur ca acest lucru nu inseamna ca toti colegii nostri sunt la fel de bine pregatiti dar demonstreaza eficacitatea acestei comisii in scoala.

In urma fiselor de observatie efectuate  responsabilul CEAC a intocmit Formularele de Monitorizare Interna .

Activitatea la nivelul comisiilor

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar si gimnazial s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECTS,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor.  Activitati ca: serbări şcolare,întâlniri cu colective de elevi din şcoală şi din afara şcolii în vederea schimbului de experienţă,şedinte comune cu părinţii şi elevii, comemorări, vizite la bibliotecă, muzee, organizarea de expoziţii pe diferite teme,concursuri între clase pe teme de circulaţie sau sanitare, etc .au fost desfăşurate de  toate colectivele de elevi .

 • Ø Activităţi educative extraĹźcolare– au fost implicate toate cadrele

didactice ale unităţii şcolare, prescolarii, elevii, părinţii şi factorii de decizie în viaţa cultural-artistică şi sportivă a comunităţii.

Elevii claselor primare au fost implicati in marcarea diferitelor evenimente importante : Ziua Nationala a Romaniei, Nasterea Domnului, Dor de  Eminescu , Dragobetele saruta fetele, 8 Martie, Ziua mondiala a protectiei apelor( concurs eloevii cl. V-VIII), Ziua padurii si a pamantului, Ziua eroilor,

–  Balul de 1 iunie- prof. coordonator Sova Adrian,

– Ziua internationala a mersului pe jos- octombrie 2012, prof., Hriscu Mihaela, Melinte Bogdan

Sarbatorim Haloween-ul- cl/ I-VIII – coordonator- prof. Sova Adrian

-         Ziua Nationala a Romaniei– activitate in  parteneriat cu Biserica Poiana si Slobozia- coordonator inv. Tapusa Elena , preot Tapusa Mircea, prof. Gheorghian Alina

-         Ziua padurii si a pamantului – prof. Calinescu C-tin prof. Rionesei Magdalena

-         Ziua Mondiala a tolerantei-coord. Prof. Hriscu Mihaela

-         Dor de Eminescu – expozitie de desene cl. I-IV

– recital de poezii – prof. coordonatori- Prof. Stache Elena , Amargheoalei Eugen si Stancic Alina

Expozitie de icoane – Sfanta Parascheva -  coordonator prof. Gaina Ana Florentina ,

 • Excursie – decembrie – Cheile Bicazului –coordonator prof. Amargheoalei Eugen-elevii cl. VII Poiana
 • In vacanta din luna noiembrie s-a organizat o excursie tematica cu toti elevii claselor I-IV Slobozia  pe ruta Slobozia- Targu Neamt, excursie sponsorizata de Primaria Deleni;
 • Datini si obiceiuri – elevii au organizat un spectacol dedicat obiceiurilor româneĹźti din această perioadă a anului, dorind să surprindă necesitatea menĹŁinerii tradiĹŁiilor poporului român, Ă®n condiĹŁiile integrării României Ă®n marea familie a popoarelor europene. Elevii au fost coordonaĹŁi de profesorii diriginti , invatatori si edcatoare.
 • Ø PARTENERIATE SI PROIECTE COMUNITARE

În activitatea sa, Scoala cu clasele I-VIII Poiana colaborează cu diferiţi parteneri:

– Primăria Ĺźi Consiliul Local Deleni;

-Biserica Poiana si Slobozia,

– Biblioteca comunei Deleni,

– Scoala  Alexandru Vlahuta Iasi

– Casa de Cultura Hirlau

Casa Corpului Didactic IaĹźi;

-Inspectoratul Ĺžcolar al JudeĹŁului Ia Ĺźi;

– Centrul Pilot de Invatare si evaluare COMPER

– Scoala Poiana – Scoala Sl. Vlahuta- Iasi- Prietena mea biblioteca

-Acord parteneriat- Scoala Poiana – Scoala Deleni –Activitati extracurriculare

– Scoala Maxut,

-Sc. PetruRares Hirlau

-Petru Rares Beclean – Bistrita Nasaud

– Sc .Nicolae Tonita- Constanta

-Protocol de colaborare- Politia Deleni- scoala Poiana –Activitati extracurriculare.

Actiuni de voluntariat

-        elevii Scolii Poiana  , însoţiţi de prof.Stanciuc  Alina , Sova Adrian, au prezentat un spectacol de colinde la Centrul de asistenţă persoane cu handicap Hîrlău, înmânând şi pachete cu dulciuri, cumpărate din sumele donate de elevii si profesorii şcolii.

-        Daruieste fiecari copil o jucarie – jucarii aduse de elevii din Poiana si donate copiilor de la Preventoriu  Deleni- coordonatori- prof. Hriscu Mihaela, Stanciuc Alina, Sova Adrian

-        In perioada 4-8 august 2012- in parteneriat cu biserica Poiana , sub indrumarea d-nei inv, Tapusa Elena , a parintelui paroh- Tapusa Mircea s-a organizat tabara de pictura religioasa ( zi)«  Lumina si culoare « la care au participat un numar de 70 de copii , in cadrul careia s-au realizat pictura pe oale de lut, oale de lut, pictura de icoane pe lemn.

– Sedintele Consiliului Reprezentativ al parintilor s-au desfasurat conform graficului, implicarea unor parinti lasand de dorit…

Serviciul pe şcoală. Este constituiă comisia responsabilă cu serviciul pe şcoală. L a acest capitol suntem tributari, în sensul că nu toate cadrele didactice respecta R.O.I. ,  nu îşi efectuează serviciul in şcoală

 • Ø Principalele surse de finanĹŁare ale Ĺźcolii au fost :
 • FinanĹŁare de la bugetul local;
 • Finantarea de la bgetul de stat

Bugetul local

 1. Cheltuieli de personal –buget aprobat-653150 lei

-plati efectuate- 646877 lei

-disponibil-6273 lei

Specificam ca naveta cadrelor didactice a fost integral platita

cu sume asigurate de catre Consilil Local Deleni.

 1. Bunuri si servicii- buget aprobat- 94520 lei

plati efectuate- 94520 lei

Fondurile alocate au fost asigurate de Bugetul de stat conform Metodologiei standard/elev/prescolar si a fost utilizate astfel :

– Utilitati – 44540

– Lemne de foc+taiat+transport- 10.062 lei

– Evaluare psihologica- 375 lei

– Materiale pentru intretinere si functionare, reparatii curente-15.028 lei

– Camere web-( componente si instalare)- 624 lei

-  Amenajare clasa pregatotiare -5178 lei

– Achizitionare si montare sistem antiefractie Slobozia- 2.997 lei

– Racordare la curent trifazat Slobozia- 13.511 lei  –

-2480 lei- proiect avizat EON

– 6282 lei- paratrasnet si lucrari exteriioare

– 3949 lei – taxe EON + 800 lei conectare la stalp

– La 31 .12.2012 , unitatea nu se inregistreaza cu datorii catre furnizorii de materile, prestari servicii  reparatii curente.

III. Burse – 9000 lei

IV.Cheltieli de capital  – 60.000 lei

Suma a fost asigurata de la Consilil Local Deleni si a fost utilizata pentru finalizare  corp A de scoala Slobozia- reparatii capitale, instalatie termica, instalatie electrica,lucrari incepte in 2009.

Buget de stat ( sume nederlate prin bugetul local )

-         I. Cheltuieli de personal – 1478 lei – plata cadrelor didactice care au participat la examenele nationale.

-         II. Bunuri si servicii- 7650 lei – camera web pentru examenele nationale (450 lei) si mobilier clasa pregatitoare (7200 lei).

Concluzii

Puncte tari:

 • Finalizarea RK-ului la Scoala Slobozia
 • Finalizarea Ă®n termen a pregătirilor pentru Ă®nceperea anului;
 • Aviz sanitar pentru toate locatiile
  • O bună relaĹŁie a Ĺźcolii cu primăria , poliĹŁie, ISJ Iasi a contribuit la realizarea obiectivelor politicilor educaĹŁionale.
  • ExistenĹŁa a 2  laboratoare de informatică(30 calclatoare) , 2 biblioteci si 2 cabinete de biologie- fizica- chimie.
  • Utilizarea  tehnologiei moderne de comunicare Ĺźi informare;
  • Dotarea cu echipamente moderne de birotică( imprimante,laptop, videoproiector, fax,).
  • ExistenĹŁa documentelor de proiectare didactică;
  • Organizarea orelor, atmosfera din clasă Ĺźi relaĹŁiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul de predare-Ă®nvăţare-evaluare;
  • Manualele scolare si rechizitele au fost procurate in timp util.
  • Programul “Cornul si laptele “ s-a desfasurat fara probleme pe parcursul semetrului I
  • Programul Euro 200- au fost 21 elevi care au beneficiat de calculatoare gratuite de la Guvernul Romaniei
  • Utilizarea unei  game variate de instrumente de evaluare, Ă®mbinând eficient mijloacele de evaluare tradiĹŁională, cu cele alternative Ĺźi vizând evaluarea competenĹŁelor elevilor, pe baza descriptorilor de performanţă.

PUNCTE SLABE

 • Lipsa unui teren de sport la Scoala Poiana si amenajarea unui teren de educatie fizica la structura Slobozia
 • Nefinalizarea RK inceput la Gradinita Poiana si Slobozia
 • Slaba preocupare a unor cadre didactice Ă®n alegerea de  teme diferenĹŁiate parĹŁial sau total conform nevoilor Ĺźi aptitudinilor specifice ale elevilor..
 • Lipsa spaĹŁiilor destinate depozitării Ĺźi păstrării de material didactic
 • Neimplicarea parintilor in educatia copiilor

DIRECTOR,

PROF. HRISCU MIHAELA

Raportul Preventoriului TBC Copii pe anul 2012

Raportul anual privind activitatea economico-financiara si administrativa

a Preventoriului TBC Copii Deleni la 31.12.2012

Preventoriul TBC Copii Deleni este unitate sanitara cu 150 de paturi, care asigura servicii medicale de prevenire si combatere a tuberculozei la copii Ĺźi tineri, precum Ĺźi la bolnavii de tuberculoza stabilizaĹŁi clinic Ĺźi necontagioĹźi.

Principala sursa de finantare o reprezinta CAS Iasi, prin decontarea serviciilor medicale -zile de spitalizare- contractate cu aceasta .

In anul 2012 valoarea initiala a contractului incheiat cu CAS Iasi a fost de 1.372.000 lei, reprezentand 21.104 zile spitalizare, fata de valoarea totala negociata de 1.696.825 lei, aferenta unui numar de 26105 zile spitalizare estimate a se realiza.

Conform actului aditional nr. 79/12.11.2012 incheiat la contractul de furnizare servicii medicale, in luna noiembrie 2012 s-a modificat valoarea contractata, prin majorare cu suma de 20.000 lei, astfel, valoarea contractului pe anul 2012 fiind de 1.392.000 lei, repartizata  pe trimestre dupa cum urmeaza:

– trim .  I  ——-   458.282,96 lei

– trim . II——–   365.820,00 lei

– trim .III——-    284.440,00 lei

– trim. IV——-    283.457,04 lei

Detalierea contului de executie –Venituri si cheltuieli- pe anul 2012, este urmatoarea :


In vederea asigurarii tratamentelor acordate pacientilor internati, achizitia de medicamente, materiale sanitare si dezinfectanti se face in functie de necesitati, la recomandarile emise de medicul curant, incheind in acest sens, contract de furnizare medicamente si material sanitare cu Farmacia Darom Farm SRL.Referitor la cheltuielile de personal, mentionam faptul ca fundamentarea acestora a avut la baza respectarea prevederilor legale privind normativul de personal si retribuirea personalului in unitatile sanitare cu paturi. Astfel, in anul 2012 cheltuielile de personal au avut o pondere de 71 % din fondurile decontate de CAS Iasi in baza contractului de furnizare servicii medicale, incadrandu-se astfel in cuantumul de 80% aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv Consiliul Local al Comunei Deleni, cu avizul consiliului de administratie al preventoriului, in conformitate cu prevederile art. 197 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 (actz.) privind reforma in domeniul sanatatii.

Pentru asigurarea continuitatii si functionarii in bune conditii a activitatii medicale a preventoriului, s-a avut in vedere cheltuirea cat mai eficienta a resurselor financiare alocate, inscrise in capitolul Bunuri si servicii. In acest sens, mentionam si sustinerea financiara acordata in conditiile art. 190^6 din Legea 95/2006 de catre Cosiliul Local Deleni, prin alocarea sumei de 8.801,20 lei reprezentand  33,80 mc lemn de foc, unitatea nefiind racordata la reteaua de gaz metan.

Achizitia de bunuri si servicii necesare bunei desfasurari a activitatii, s-a realizat prin procedura de cumparare directa prin intermediul sistemului electronic SEAP in proportie de  32%  din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol, mai putin platile reprezentand energia electrica, ce constituie sursa unica.

Parte din bunurile necesare desfasurarii activitatii, au fost achizitonate in baza contractelor de parteneriat, incheiate cu unitati protejate in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006 (republicata) privind protectia persoanelor cu handicap :

’’Art. 78(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii: (….)<LLNK820000016028100001>

<LLNK810000016029000001> b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a). »

Produsele astfel achizitonate au fost in valoare de 8.862 lei, constand in lenjerie medicala, respectiv : 50 buc. lenjerie pat , 50 buc. fete perna , paturi din lana 100 buc.

Avand in vedere faptul ca saloanele si blocul alimentar – splatorie, necesitau lucrari de reparatii si igienizare, am procedat la achizitionarea de materiale de curatenie, iar lucrarile au fost efectuate cu personalul propriu. Deoarece mobilierul si aparatele electrice din dotarea blocului alimentar si din sufragerie se aflau intr-o avansata stare de degradare, au fost achizitionate 50 scaune din aluminiu, si un boiler electric pentru incalzirea apei.

De asemenea, au mai fost achizitionate rechizite, imbracaminte si incaltaminte pentru copii internati, in valoare de 14.474  lei .

De retinut este faptul ca la 31.12.2012 unitatea nu inregistreaza plati restante fata de furnizori si bugetul consolidat al statului.

In ceea ce priveste serviciilor medicale furnizate in anul 2012, situatia zilelor de spitalizare este urmatoarea:

– contractate     ……. …………………………..     21.416 zile

– efectiv realizate…………………………………. 28.224 zile

– zile spitalizare peste valoarea contractata ……….  6.808 zile

Urmare activitatii medicale prestata in perioada 01.01.-31.12.2012, indicatorii specifici realizati, sunt cei prezentati in tabelul de mai jos:

O situatie fara precedent, a fost creata de faptul ca in Iunie 2012, E-on Energie a emis factura nr. MS EON nr.160001095031/15.06.2012 in valoare de 49.159,53 lei, reprezentand consumul electric inregistrat si nefacturat (regularizare) in perioda 15.12.2007-07.05.2012, pentru adresa 1.8.2 din contorul EnerluxT seria 00527/2006, demontat in data de 07.05.2012. Valoarea facturii a fost contestata, fiind considerata ireala, fapt ce a dus la desfasurarea  procedurii de conciliere directa intre parti, in urma careia suma de plata s-a redus la valoarea de 22.114,95 lei, acesta fiind esalonata pe o perioada de 6 luni, cu conditia achitarii facturii lunii curente.

Diferenta  de 27.044,58 lei facturata, a fost stornata.

O parte din produsele necesare prepararii de hrana pentru copii internati, pentru meniul zilnic si pentru conservare pentru iarna, au fost realizate din productia obtinuta de pe terenul pe care unitatea il are in folosinta. Venitul realizat din productia de cereale, legume si zarzavaturi este de 7290 lei.

In cursul anului 2012 s-a efectuat control de la Inspecoratul pentru Situatii de urgenta Iasi, in urma caruia s-au constatat urmatoarele nereguli:

-         neafisarea la blocul alimentar a instructiunilor de expoatare a gazelor lichefiate,

-         neefectuarea de cadrul tehnic PSI a instuctajului personalului din afara institutiei, respectiv cadre didactice,

-         nu s-a efectuat instruirea suplimentara a personalului de paza pentru cunoasterea si respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor,

-         iluminatul necorespunzator din incinta arhivei.

Urmare sarcinilor trasate prin procesul-verbal de control, dificientele constatate au fost remediate, informand astfel ISU Iasi,  prin adresa nr.131/08.02.2012.

In luna octombrie 2012, Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi, a efectuat control privind modul in care se aplica si se respecta prevederile legislatiei in vigoare, din domeniul securitatii si sanatatiii in munca . Neregulile consatate si remediate au fost:

– unitatea a obtinut Autorizatia de securitate si sanatate in munca  nr.828/16.11.2012 , emisa de ITM Iasi.

– au fost completate fisele de post existente, cu atributii de SSM, pentru toti salariatii unitatii.

-a fost desemnat prin Decizia nr.24/06.11.2012, un agajat al unitatii pentru a urma curs de pregatire in domeniul SSM, in persoana d-nei  Timofte Mirela, curs pe care l-a si efectuat.

– au fost emise instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

– indentificarea factorilor de risc de la locurile de munca si intocmirea planului de prevenire si protectie , sunt in curs de realizare.

La finele anului s-a efectuat inventarierea patrimoniului conform OMFP 2861/2009. In urma inventarierii minusurile constatate au fost recuperate de la persoanele care s-au facut vinovate de  lipsa acestora.

Au fost inregistrate in contabilitatea unitatii toate operatiunile de venituri si cheltuieli, in mod cronologic si la data producerii lor cu viza compartimentului de control financiar preventiv, in totala concordanta cu clasificarea bugetara, precum si angajarea bugetara si legala a acestora, respectandu-se astfel, Ordinul nr 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Deoarece se previzioneaza faptul ca valoarea contracului de prestari servicii medicale ce va fi incheiat cu CAS Iasi pentru anul 2013, va ramane la acelasi nivel ca si in anul 2012, va fi necesara si sustinerea financiara din partea Administratiei Publice Locale, pentru realizarea unor obiective imperios necesare desfasurarii activitatii preventoriului, dupa cum urmeaza:

-Aprovizionarea de combustibil –lemne (150 mc. = 39.000lei);

– Dotarea bucatariei cu un frigider ( 1.300 lei) necesar pentru pastrarea mostrelor din meniul zilnic, conform prevederilor legale.

– Dotarea magaziei de alimente cu o lada frigorifica ( 1.400Lei)  necesara pentru pastrarea alimentelor.

Manager, Intocmit, Dir.fin.contabil

Dr.Popescu Dana Stefana                              Ec Nica Silvica