Home » Primaria Deleni » Regulament de organizare si functionare

Regulament de organizare si functionare

REGULAMENT CONSILIUL LOCAL DELENI aprobat prin Hotararea nr.129 din 15.10.2020 (descarca aici)

Organigrama noua Primaria Comunei Deleni (descarca aici)

Stat de Functii Politie Locala (descarca aici)

H O T Ă R Â R E privind  organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Deleni

 

            Avand in vedere:

 • Hotararea CL- Deleni nr. 132 din 29.10.2020, privind constatarea constituirii legale a Consiliului Local;
 • faptul ca s-a constituit grupurile de consilieri si s-a hotarat infiintarea a trei comisii de specialitate, competenta acestora si domeniile de activitate ;
 • prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale;
 • prevederile Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare;
 • nr. 35/2002 privind Regulamentul – cadru de organizare si functionare al consiliilor locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul

Art. 45 , alin. 1 si ale art. 115 , lit.(b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

Membrii Consiliului Local al comunei Deleni,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de 29.10.2020

H O T Ă R Ă S C :

 

Art. 1.  Consiliul Local  Deleni , Jud  Iasi , isi organizeaza incepand de astazi data adoptarii prezentei hotarari si pentru intreaga perioada a mandatului , 3 comisii de specialitate pentru urmatoarele domenii principale de activitate avand urmatoarea componenta:

COMISIA DE SPECIALITATE Nr.1

Domeniul de activitate:

 • Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului ,al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 • Economico- financiara;
 • Social – culturala si culte ;
 • Invatamant, sanatate si familie;

COMPONENŢA COMISIEI:

SAVA DOREL CONSTANTIN
SCÎRȚU MARIA
GĂINĂ  IONEL
SALARU VIORICA
ȚĂPUȘĂ ELENA
VORNICU MARIUS CONSTANTIN
SAUCIUC IOAN

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 –                                   

Domeniul de activitate:

 • Amenajarea teritoriului si urbanism,
 • agricultură ,
 • Mediu si turism,
 • administrare patrimoniu,
 • Cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern

 

COMPONENŢA COMISIEI:

PRIGOREANU CONSTANTIN
CIUBOTARIU MIHAI
BUSUIOC SAVETA
HUC DINU
COTEANU CATRINEL-SORIN-GHEORGHE        

COMISIA DE SPECIALITATE Nr. 3

Domeniul de activitate:

 • Gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.
 • Juridică ;
 • Munca si protectie sociala;
 • Tineret si sport, protectie copii;
 • alte domenii de activitate stabilite pentru consiliul local prin lege.

 

COMPONENŢA COMISIEI:

NEGURA NECULAI
RASCU BENONE
CIBUC  MARIA
AIGNATOAIEI ALIN CORNEL
consilier nevalidat

          Art. 2  Prezenta hotarare de validare  poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios in termen de 5 zile de la adoptare, sau in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare. 

 

            Art.3. Secretarul comunei Deleni  va  face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari , un exemplar il va inainta Primarului Comunei Deleni,  tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica  Prefecturii Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

 

PRESEDINTE DE SEDINTEI

Consilier local   profesor SCÎRȚU MARIA

      Contrasemneaza

SECRETARUL COMUNEI,

Petraru Florin

Adoptată astăzi  29 OCTOMBRIE cu nr.132


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *