Home » Consiliul Local » Comisii

Comisii

REGULAMENT CONSILIUL LOCAL DELENI aprobat prin Hotararea nr.129 din 15.10.2020 (descarca aici)

H O T Ă R Â R E privind  organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Deleni

 

            Avand in vedere:

 • Hotararea CL- Deleni nr. 3 din 29.10.2020, privind constatarea constituirii legale a Consiliului Local;
 • faptul ca s-a constituit grupurile de consilieri si s-a hotarat infiintarea a trei comisii de specialitate, competenta acestora si domeniile de activitate ;
 • prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale;
 • prevederile Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare;
 • nr. 35/2002 privind Regulamentul – cadru de organizare si functionare al consiliilor locale cu modificarile si completarile ulterioare;

 

In temeiul

Art. 45 , alin. 1 si ale art. 115 , lit.(b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

Membrii Consiliului Local al comunei Deleni,Judeţul Iaşi,

întruniti în şedinţă  ordinara la data de 29.10.2020

H O T Ă R Ă S C :

 

Art. 1.  Consiliul Local  Deleni , Jud  Iasi , isi organizeaza incepand de astazi data adoptarii prezentei hotarari si pentru intreaga perioada a mandatului , 3 comisii de specialitate pentru urmatoarele domenii principale de activitate avand urmatoarea componenta:

COMISIA DE SPECIALITATE Nr.1

Domeniul de activitate

 • Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului ,al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 • Economico- financiara;
 • Social – culturala si culte ;
 • Invatamant, sanatate si familie;

COMPONENŢA COMISIEI:

SAVA DOREL CONSTANTIN
SCÎRȚU MARIA
GĂINĂ  IONEL
SALARU VIORICA
ȚĂPUȘĂ ELENA
VORNICU MARIUS CONSTANTIN
SAUCIUC IOAN

                                   

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 –

Domeniul de activitate

 • Amenajarea teritoriului si urbanism,
 • agricultură ,
 • Mediu si turism,
 • administrare patrimoniu,
 • Cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern

 

COMPONENŢA COMISIEI:

PRIGOREANU CONSTANTIN
CIUBOTARIU MIHAI
BUSUIOC SAVETA
HUC DINU
COTEANU CATRINEL-SORIN-GHEORGHE          


COMISIA DE SPECIALITATE Nr. 3

Domeniul de activitate

 • Gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.
 • Juridică ;
 • Munca si protectie sociala;
 • Tineret si sport, protectie copii;
 • alte domenii de activitate stabilite pentru consiliul local prin lege.

 

COMPONENŢA COMISIEI:

NEGURA NECULAI
RASCU BENONE
CIBUC  MARIA
AIGNATOAIEI ALIN CORNEL
consilier nevalidat 


Art. 2  Prezenta hotarare de validare  poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios in termen de 5 zile de la adoptare, sau in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.

 

            Art.3. Secretarul comunei Deleni  va  face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari , un exemplar il va inainta Primarului Comunei Deleni,  tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica  Prefecturii Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

 

PRESEDINTE DE SEDINTEI

Consilier local   profesor prof. SCÎRȚU MARIA

      Contrasemneaza

SECRETARUL COMUNEI,

Petraru Florin

Adoptată astăzi  29 OCTOMBRIE    2020 cu nr.132