Home » Anunturi » ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA PENTRU ÎNCHIRIERE DE BUNURI

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA PENTRU ÎNCHIRIERE DE BUNURI

1.Informaţii generale privind locatorul :Consiliul local  Deleni cu sediul în sat Deleni com. Deleni  jud. Iaşi  cod fiscal 4541203 , loc.Deleni telefon / fax 0232.732070 /0232722043 .

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii : Teren în suprafaţă de 54,31 ha islaz împărţit în 3 loturi ,situate în extravilanul com. Deleni .

Destinaţia terenului : pentru crescătorii de ovine şi caprine de pe raza com.Deleni Loturile sunt următoarele :

LOT 1:

        Grădişte : tarlaua T45 , parcelele:  NR 2105 ,NR 2106 , PŞ2107, nr 2108 , pş 2109 / 1 , nr 2110 / 1

S=29,31 ha

Vecinătăţi :

La nord – DE 2123

La sud – proprietate UAT Hîrlău

La est – proprietate Consiliul local Deleni

La vest – proprietăţi particulare

 

 

 

LOT 2:

       Capra : – tarlaua T 51, parcelele: CC 2251 , NR 2237 , PŞ 2228 / 5

S=3 ha

Vecinătăţi :

La nord – proprietate Consiliul local Deleni

La sud – proprietate Consiliul local Deleni

La est – proprietate Consiliul local Deleni

La vest – DE 2226

 

Durata închirierii  : 10 ani

  1. Informaţii privind documentaţiile de atribuire:

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:Documentaţiile de atribuire se pot achiziţiona  de la sediul Primăriei Deleni printr-o solicitare scrisă sau verbală , începînd cu data de 22.04.2016

3.2 Denumirea si adresa compartimentului din cadrul locatorul , de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Achiziţii publice din cadrul Primăriei com.Deleni – persoana de contact:Niţă Elena.

3.3 Costul documentaţiei de atribuire :documentaţia de atribuire este gratuită.

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificarilor :clarificările se pot solicita pînă la data limită de 29.04.2016 ora 16.00

4.Informaţii privind ofertele;

4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 03.05.2016 ora 14.00

4.2. Adresa la care se depun ofertele: Primăria comunei Deleni sat Deleni , jud.Iaşi

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar

  1. Data si locul la care se va desfăşura şedinta publică de deschidere a ofertelor : 04.05.2016 ora 8.30 , la sediul Primăriei com.Deleni 
  2. Denumirea , adresa , numărul de telefon a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:eventualele contestaţii se vor depune in termen de 3 zile de la Primăria comunes Deleni , la registratură ;

7.Data transmiterii anunţului de licitatie , în vederea publicării: 20.04.2016

 

Primar,                                                                                        Insp.

Ec.Dumitru Prigoreanu                                                         Elena Niţă

 

 

 

 

 

 

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *