Home » Anunturi » Anunț publicitar ADV1394492 Execuție lucrări pentru proiectul finantat prin PNRR/2022/C10/I3 “ REABILITARE MODERATĂ GRĂDINIȚA SLOBOZIA, DIN SAT SLOBOZIA, COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI”

Anunț publicitar ADV1394492 Execuție lucrări pentru proiectul finantat prin PNRR/2022/C10/I3 “ REABILITARE MODERATĂ GRĂDINIȚA SLOBOZIA, DIN SAT SLOBOZIA, COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI”

DENUMIRE CONTRACT: Execuție lucrări pentru proiectul finantat prin PNRR/2022/C10/I3 “ REABILITARE MODERATĂ GRĂDINIȚA SLOBOZIA, DIN SAT SLOBOZIA, COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI”
Cod si denumire CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Valoare estimată: 766.218,18 lei fara TVA

Descriere contract:
Investiția cuprinde Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “ REABILITARE MODERATĂ GRĂDINIȚA SLOBOZIA, DIN SAT SLOBOZIA, COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI” Valoarea estimată totală pentru executie lucrari Subcap. 4.1. – Valoarea estimata Construcții și instalații: 765.218,18 lei fără TVA; Subcap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 1.000,00 lei): TOTAL: 766.218,18 lei faraTVA


Condiții de participare:
Ofertantul are obligația de a elabora propunerea tehnică astfel încat aceasta să respecte în totalitate specificațiile tehnice prevăzute în Caietele de sarcini din cadrul documentației de atribuire. Garanția de bună execuție este de 10% din valoarea contractului, fară TVA. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, conform art. 39 și 40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care, ofertantul optează pentru constituirea garanției de bună execuție prin instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit sau de o societate de asigurări, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi în mod obligatoriu atât perioada de execuție a lucrărilor, cât și întreaga perioadă de garanție acordată lucrărilor. Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP și vor depune ofertele tehnice și financiare , așa cum s-a prevăzut în documentația de atribuire, la sediul primăriei Deleni , în plic închis și sigilat, până în data de 20.11.2023 inclusiv, ora 13.30.
Ofertanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Deasemena ofertanții nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii , din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.


Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor minime prevăzute in caietul de sarcini și Anunțul publicitar. Oferta incompleta sau transmisa după data de depunere oferte va fi respinsa ca inacceptabila.


Condiții referitoare la contract:
Specificatile tehnice sunt în conformitate cu proiectul tehnic întocmit de proiectant. Condițiile tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația românească, cad în sarcina executantului de a le respecta și aplică în totalitate. Execuția lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor din documentația de atribuire care conține: Caiet de sarcini, model de contract, model formulare, deviz general totalizator. Termenul de execuție și predare a lucrării este de : 13 luni de la data menționată în Ordinul de începere a execuției lucrărilor. În urma finalizării evaluării ofertelor primite, se vă încheia achiziția directă în SEAP, cu ofertantul declarat câștigător, iar ulterior se va încheia contractul de lucrări între părți.


Informații suplimentare:
Oferta va fi depusa la sediul primariei în plic pana la data 20.11.2023 ora 13.00, opțional oferta se poate trimite și pe emailul primaria@comunadeleni.ro scanată și semnată pe exterior, .p7s cu semnătură electronică valabilă bazată pe un certificat eliberat de un furnizor acreditat.
Autoritatea contractantă va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propunerii financiare totale in catalogul electronic SEAP in maxim 3 zile lucratoare, sub denumirea ,, Oferta pentru executie lucrari “ REABILITARE MODERATĂ GRĂDINIȚA SLOBOZIA, DIN SAT SLOBOZIA, COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI” si codul CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) din cadrul prezentului anunt (in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic. Nerespectarea tuturor cantitatilor de lucrari va atrage respingerea ofertei ca fiind neconforma. Nepublicarea informatiilor in SEAP atrage respingerea ofertei depuse. Publicarea prezentei are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog(daca este cazul).Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret Atentie! Prezenta procedura este o achiziție directă, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, prevazute in Legea nr. 101/2016, nu se aplică. Eventualele clarificări se vor transmite la adresa de e-mail : primaria@comunadeleni.ro.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *