Home » untegorized » Raportul Preventoriului TBC Copii pe anul 2012

Raportul Preventoriului TBC Copii pe anul 2012

Raportul anual privind activitatea economico-financiara si administrativa

a Preventoriului TBC Copii Deleni la 31.12.2012

Preventoriul TBC Copii Deleni este unitate sanitara cu 150 de paturi, care asigura servicii medicale de prevenire si combatere a tuberculozei la copii Ĺźi tineri, precum Ĺźi la bolnavii de tuberculoza stabilizaĹŁi clinic Ĺźi necontagioĹźi.

Principala sursa de finantare o reprezinta CAS Iasi, prin decontarea serviciilor medicale -zile de spitalizare- contractate cu aceasta .

In anul 2012 valoarea initiala a contractului incheiat cu CAS Iasi a fost de 1.372.000 lei, reprezentand 21.104 zile spitalizare, fata de valoarea totala negociata de 1.696.825 lei, aferenta unui numar de 26105 zile spitalizare estimate a se realiza.

Conform actului aditional nr. 79/12.11.2012 incheiat la contractul de furnizare servicii medicale, in luna noiembrie 2012 s-a modificat valoarea contractata, prin majorare cu suma de 20.000 lei, astfel, valoarea contractului pe anul 2012 fiind de 1.392.000 lei, repartizata  pe trimestre dupa cum urmeaza:

– trim .  I  ——-   458.282,96 lei

– trim . II——–   365.820,00 lei

– trim .III——-    284.440,00 lei

– trim. IV——-    283.457,04 lei

Detalierea contului de executie –Venituri si cheltuieli- pe anul 2012, este urmatoarea :


In vederea asigurarii tratamentelor acordate pacientilor internati, achizitia de medicamente, materiale sanitare si dezinfectanti se face in functie de necesitati, la recomandarile emise de medicul curant, incheind in acest sens, contract de furnizare medicamente si material sanitare cu Farmacia Darom Farm SRL.Referitor la cheltuielile de personal, mentionam faptul ca fundamentarea acestora a avut la baza respectarea prevederilor legale privind normativul de personal si retribuirea personalului in unitatile sanitare cu paturi. Astfel, in anul 2012 cheltuielile de personal au avut o pondere de 71 % din fondurile decontate de CAS Iasi in baza contractului de furnizare servicii medicale, incadrandu-se astfel in cuantumul de 80% aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv Consiliul Local al Comunei Deleni, cu avizul consiliului de administratie al preventoriului, in conformitate cu prevederile art. 197 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 (actz.) privind reforma in domeniul sanatatii.

Pentru asigurarea continuitatii si functionarii in bune conditii a activitatii medicale a preventoriului, s-a avut in vedere cheltuirea cat mai eficienta a resurselor financiare alocate, inscrise in capitolul Bunuri si servicii. In acest sens, mentionam si sustinerea financiara acordata in conditiile art. 190^6 din Legea 95/2006 de catre Cosiliul Local Deleni, prin alocarea sumei de 8.801,20 lei reprezentand  33,80 mc lemn de foc, unitatea nefiind racordata la reteaua de gaz metan.

Achizitia de bunuri si servicii necesare bunei desfasurari a activitatii, s-a realizat prin procedura de cumparare directa prin intermediul sistemului electronic SEAP in proportie de  32%  din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol, mai putin platile reprezentand energia electrica, ce constituie sursa unica.

Parte din bunurile necesare desfasurarii activitatii, au fost achizitonate in baza contractelor de parteneriat, incheiate cu unitati protejate in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006 (republicata) privind protectia persoanelor cu handicap :

’’Art. 78(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii: (….)<LLNK820000016028100001>

<LLNK810000016029000001> b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a). »

Produsele astfel achizitonate au fost in valoare de 8.862 lei, constand in lenjerie medicala, respectiv : 50 buc. lenjerie pat , 50 buc. fete perna , paturi din lana 100 buc.

Avand in vedere faptul ca saloanele si blocul alimentar – splatorie, necesitau lucrari de reparatii si igienizare, am procedat la achizitionarea de materiale de curatenie, iar lucrarile au fost efectuate cu personalul propriu. Deoarece mobilierul si aparatele electrice din dotarea blocului alimentar si din sufragerie se aflau intr-o avansata stare de degradare, au fost achizitionate 50 scaune din aluminiu, si un boiler electric pentru incalzirea apei.

De asemenea, au mai fost achizitionate rechizite, imbracaminte si incaltaminte pentru copii internati, in valoare de 14.474  lei .

De retinut este faptul ca la 31.12.2012 unitatea nu inregistreaza plati restante fata de furnizori si bugetul consolidat al statului.

In ceea ce priveste serviciilor medicale furnizate in anul 2012, situatia zilelor de spitalizare este urmatoarea:

– contractate     ……. …………………………..     21.416 zile

– efectiv realizate…………………………………. 28.224 zile

– zile spitalizare peste valoarea contractata ……….  6.808 zile

Urmare activitatii medicale prestata in perioada 01.01.-31.12.2012, indicatorii specifici realizati, sunt cei prezentati in tabelul de mai jos:

O situatie fara precedent, a fost creata de faptul ca in Iunie 2012, E-on Energie a emis factura nr. MS EON nr.160001095031/15.06.2012 in valoare de 49.159,53 lei, reprezentand consumul electric inregistrat si nefacturat (regularizare) in perioda 15.12.2007-07.05.2012, pentru adresa 1.8.2 din contorul EnerluxT seria 00527/2006, demontat in data de 07.05.2012. Valoarea facturii a fost contestata, fiind considerata ireala, fapt ce a dus la desfasurarea  procedurii de conciliere directa intre parti, in urma careia suma de plata s-a redus la valoarea de 22.114,95 lei, acesta fiind esalonata pe o perioada de 6 luni, cu conditia achitarii facturii lunii curente.

Diferenta  de 27.044,58 lei facturata, a fost stornata.

O parte din produsele necesare prepararii de hrana pentru copii internati, pentru meniul zilnic si pentru conservare pentru iarna, au fost realizate din productia obtinuta de pe terenul pe care unitatea il are in folosinta. Venitul realizat din productia de cereale, legume si zarzavaturi este de 7290 lei.

In cursul anului 2012 s-a efectuat control de la Inspecoratul pentru Situatii de urgenta Iasi, in urma caruia s-au constatat urmatoarele nereguli:

-         neafisarea la blocul alimentar a instructiunilor de expoatare a gazelor lichefiate,

-         neefectuarea de cadrul tehnic PSI a instuctajului personalului din afara institutiei, respectiv cadre didactice,

-         nu s-a efectuat instruirea suplimentara a personalului de paza pentru cunoasterea si respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor,

-         iluminatul necorespunzator din incinta arhivei.

Urmare sarcinilor trasate prin procesul-verbal de control, dificientele constatate au fost remediate, informand astfel ISU Iasi,  prin adresa nr.131/08.02.2012.

In luna octombrie 2012, Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi, a efectuat control privind modul in care se aplica si se respecta prevederile legislatiei in vigoare, din domeniul securitatii si sanatatiii in munca . Neregulile consatate si remediate au fost:

– unitatea a obtinut Autorizatia de securitate si sanatate in munca  nr.828/16.11.2012 , emisa de ITM Iasi.

– au fost completate fisele de post existente, cu atributii de SSM, pentru toti salariatii unitatii.

-a fost desemnat prin Decizia nr.24/06.11.2012, un agajat al unitatii pentru a urma curs de pregatire in domeniul SSM, in persoana d-nei  Timofte Mirela, curs pe care l-a si efectuat.

– au fost emise instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

– indentificarea factorilor de risc de la locurile de munca si intocmirea planului de prevenire si protectie , sunt in curs de realizare.

La finele anului s-a efectuat inventarierea patrimoniului conform OMFP 2861/2009. In urma inventarierii minusurile constatate au fost recuperate de la persoanele care s-au facut vinovate de  lipsa acestora.

Au fost inregistrate in contabilitatea unitatii toate operatiunile de venituri si cheltuieli, in mod cronologic si la data producerii lor cu viza compartimentului de control financiar preventiv, in totala concordanta cu clasificarea bugetara, precum si angajarea bugetara si legala a acestora, respectandu-se astfel, Ordinul nr 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Deoarece se previzioneaza faptul ca valoarea contracului de prestari servicii medicale ce va fi incheiat cu CAS Iasi pentru anul 2013, va ramane la acelasi nivel ca si in anul 2012, va fi necesara si sustinerea financiara din partea Administratiei Publice Locale, pentru realizarea unor obiective imperios necesare desfasurarii activitatii preventoriului, dupa cum urmeaza:

-Aprovizionarea de combustibil –lemne (150 mc. = 39.000lei);

– Dotarea bucatariei cu un frigider ( 1.300 lei) necesar pentru pastrarea mostrelor din meniul zilnic, conform prevederilor legale.

– Dotarea magaziei de alimente cu o lada frigorifica ( 1.400Lei)  necesara pentru pastrarea alimentelor.

Manager, Intocmit, Dir.fin.contabil

Dr.Popescu Dana Stefana                              Ec Nica Silvica


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *