Home » Anunturi » Anunt la participare negociere directa loturi de teren

Anunt la participare negociere directa loturi de teren

ANUNT DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE DIRECTÄ‚ PENTRU CONCESIONARE BUNURI

1.Informaţii generale privind concendentul :Consiliul local  Deleni cu sediul în sat Deleni com. Deleni  jud. Iaşi  cod fiscal 4541203 , loc.Deleni telefon / fax 0232.732070 /0232722043 ,persoana de contact:Niţă Elena

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: Teren din domeniul privat în suprafaţă de 38437,09m.p. împărţită în 43 loturi ,situate în intravilan  Deleni ,pentru o perioadă de 49 ani , cu destinaţie  construcţii de locuinţe pt.cetăţenii din  com Deleni sau prin excepţie pentru cei care demonstrează că au un loc de muncă în com.Deleni  .

3. InformaĹŁii privind documentaĹŁiile de atribuire:

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:Documentaţiile de atribuire se pot achiziţiona  de la sediul Primăriei Deleni printr-o solicitare scrisă sau verbală , începînd cu data de 11.06.2014

3.2 Denumirea si adresa compartimentului din cadrul concendentului , de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Achiziţii publice din cadrul Primăriei com.Deleni – persoana de contact:Niţă Elena.

3.3 Costul documentaţiei de atribuire :documentaţia de atribuire este gratuită.

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificarilor :clarificările se pot solicita pînă la data limită de 19.06.2014 ora 16.00

4.InformaĹŁii privind ofertele;

4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 23 .06.2014 ora 09.00

4.2. Adresa la care se depun ofertele: Primăria comunei Deleni sat Deleni , jud.Iaşi

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinta publică de deschidere a ofertelor : 23 .06.2014 ora 10.30  ,  la sediul Primăriei com.Deleni

6. Denumirea , adresa , numărul de telefon a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:eventualele contestaţii se vor depune in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat , la Tribunalul Iaşi  str.Atanasie Panu nr.25 telefon 0232 / 260600 fax:0232 / 260411;

7.Data transmiterii anunţului de licitatie , în vederea publicării: 10.06.2014

PRIMAR                                                                                 INSP.

EC.DUMITRU PRIGOREANU                                           ING.ELENA NiŢĂ

http://comunadeleni.com/wp-content/uploads/2014/06/Anunt-3-MONITORUL-pt.afişare-primărie.doc


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *