Acasă » untegorized » Raportulul de activitate – Compartimentul de Achizitii Publice pe anul 2012

Raportulul de activitate – Compartimentul de Achizitii Publice pe anul 2012

A.Lucrări ce presupun punerea înaplicare a  OUG-34 / 2016cu toate modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 337 / 2006 – conform anexei unde sunt specificate toate procedurile iniţiate şi finalizate ( un număr de 5 proceduri , care s-au finalizat cu atribuirea a 5 contracte de achiziţii ).

B Lucrări ce presupun punerea înaplicare a OUG.54 / 2006privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi a HGR nr.168 / 2007 privind normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă – conform anexei unde sunt specificate toate procedurile iniţiate şi finalizate ( un număr de 4 proceduri , care s-au finalizat cu atribuirea a 4 contracte de achiziţii).

C. Lucrări ce presupun punerea înaplicare a HCL  prin care sa hotărît vinderea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul comunei Delen i – conform anexei unde sunt specificate toate procedurile iniţiate şi finalizate (un număr de  1 proceduri , care s-au finalizat cu atribuirea a unui contract de închiriere)..

D. Lucrări ce presupun evidenţa strictă specializată a categoriilor de contracte ce s-au încheiat între Autoritatea contractantă şi diferiţi agenţi economici conform anexei unde sunt specificate toate contractele încheiate ( un număr de 39 contracte de furnizare , servicii ,lucrări ) .Evidenţa este ţinută atît pe suport de hîrtie cît şi pe suport electronic .Pîna în luna martie aceste contracte vor fi centralizate şi trimise conform procedurilor , la A.N.R.M.A.P.

Contractele de concesiune încheiate între Autoritatea contractantă şi concesionari cît şi contractele de închiriere şi cele de vînzare – cumpărare , au fost înaintate către  compartimentul impozite şi taxe , pentru a se urmări îndeaproape recalculări , penalizări , executări şi încasări ale redevenţelor şi altor sume datorate.

E. Lucrări ce presupun gestionarea patrimoniului comunei Deleni – Raportul privind gestiunea bunurilor din domeniul public şi privat este în definire urmînd ca la şedinţa de lucru a CL să fie prezentat într-o formă coraspunzătoare şi mulţumitoare.În cursul anului s-au operat la zi , toate modificările hotărîte de C.Local

F. Lucrări ce presupun însuşirea şi respectarea prevederilor legislaţiei specifice – O parte din timpul de lucru a fost alocat pt.studierea modificărilor continui ale OUG 34 / 2006 şi a altor legi şi ordonanţe necesar a fi aplicate în activitate în decursul anului . S-au respectat atît legislaţia în vigoare cît şi regulamentul de ordine interioară a instituţiei .

G.Lucrări  de corespondenta S-au trimis răspunsuri la toate solicitările venite atît din partea organelor locale superioare cît şi persoanelor fizice şi juridice cu care colaborăm

H.Alte atrbuţii  date  prin Dispozitii :

Ramas de facut:

a)Reglementarea situatiilor tehnico – juridice ale terenurilor existente la fostul A.E.I.

b)Identificarea suprafetelor de teren existente in zona ,,velnita’’pentru care propun intabularea , ocazie cu care se va stabili clar ce suprafata va ramane

c)definitivarea registrului de mijloace fixe – în format electronic şi transcrierea acestuia pe suport de hîrtie

Data,                                                                                             Semnatura,

05.02.2013